Karyologická databáza papraďorastov a semenných rastlín Slovenska

verzia 1.0

Karyologická databáza papraďorastov a semenných rastlín Slovenska (ďalej len "databáza"), ktorá je prístupná na internete, nadväzuje na publikáciu Chromosome number survey of the ferns and flowering plants of Slovakia (MARHOLD et al. 2007).
Internetová verzia databázy bude pravidelne aktualizovaná v niekoľkomesačných intervaloch.

V súčasnosti je na internete prístupná verzia 1.0, aktualizovaná k 31. 10. 2007.

Podrobnosti o databáze


A) Charakter údajov nachádzajúcich sa v databáze

I. Množstvo dát v databáze
II. Taxóny zahrnuté do databázy
III. Zdroje, z ktorých boli údaje do databázy čerpané
IV. Popis informácií obsiahnutých v databáze
V. Vysvetlivky symbolov použitých v databáze

B) Ako vyhľadávať údaje v databáze

I. Postup pri hľadaní
II. Opis kritérií na vyhľadávanie údajov
III. Príčiny neúspešného vyhľadávania

C) Autori revízií údajov

I. Zoznam autorov (pdf)

A) Charakter údajov nachádzajúcich sa v databáze

A.I. Množstvo dát v databáze

Verzia 1.0 databázy obsahuje:
8096 záznamov
o 2460 taxónoch (druhoch a vnútrodruhových jednotkách) a nototaxónoch (krížencoch), ktoré boli excerpované
z 578 prác (publikovaných alebo rukopisných).

A.II. Taxóny zahrnuté do databázy

Do databázy sú excerpované všetky údaje o chromozómových počtoch autochtónnych a alochtónnych druhov a krížencov papraďorastov a semenných rastlín:

divo rastúcich na území Slovenska;
pestovaných na území Slovenska (takéto údaje sú označené symbolom "N!", resp. výrazom "Nepôvodný výskyt!");
neznámeho pôvodu, ktorých analyzovaný materiál bol zadovážený na území Slovenska (napr. semená pochádzajúce z botanických záhrad, lesných závodov, šľachtiteľských staníc a pod.) (takéto údaje označené taktiež symbolom "N!", resp. výrazom "Nepôvodný výskyt!").

Do databázy nie sú zahrnuté údaje o:
machorastoch a nižších rastlinách;
papraďorastoch a semenných rastlinách zbieraných mimo územia Slovenska (a to ani v prípadoch ak bolo miesto zberu chybne lokalizované na Slovensko);
papraďorastoch a semenných rastlinách neznámeho pôvodu, ktorých analyzovaný materiál bol zadovážený mimo územia Slovenska;
experimentálnych krížencoch.

A.III. Zdroje, z ktorých boli údaje do databázy čerpané

Excerpované boli všetky dostupné publikované i rukopisné práce publikované do jari 2007. Z týchto prác boli excerpované nasledujúce typy údajov:
primárne publikované údaje = údaje publikované v časopisoch, knihách a pod., či už sú:
 1. skutočne primárne — t. j. údaje dovtedy nepublikované
 2. · sem patria aj údaje odvolávajúce sa na rukopisné práce alebo na fantómové publikácie (zväčša publikácie citované ako "v tlači", ktoré v skutočnosti z rôznych dôvodov neboli uverejnené);

 3. zdanlivo primárne = údaje, ktoré už boli uverejnené predtým na inom mieste ale pri ich duplicitnom uvejnení nebola uvedená citácia primárneho údaja (napr. niektoré údaje boli publikované tými istými autormi ako originálne v dvoch rozličných prácach a pod.)
 4. · pri každom zdanlivo primárnom údaji je v poznámke upozornené na jeho duplicitný charakter a uvedená je aj citácia príslušného skutočne primárneho údaja (takéto údaje sú označené symbolom "+!", resp. výrazom "Duplicitný údaj");

  · na možný duplicitný charakter je upozornené v poznámke aj pri tých údajoch, kde nemožno s istotou rozhodnúť, či ide o duplicitný údaj alebo ďalší počet (resp. ploidný stupeň) spočítaný rovnakým autorom a z rovnakej lokality (takéto údaje sú označené symbolom "+?", resp. výrazom "Pravdepodobne duplicitný údaj");

primárne nepublikované údaje = nepublikované údaje prebraté z odborných rukopisných prác (diplomových, rigoróznych, kandidátskych, habilitačných a pod.) a nové údaje zistené riešiteľmi projektu a ich spolupracovníkmi, ktoré sú prvý-krát publikované v knihe Chromosome number survey of the ferns and flowering plants of Slovakia (MARHOLD et al. 2007).

Do databázy nie sú excerpované:
doposiaľ nepublikované rukopisné údaje, na ktorých publikovanie nezískali autori projektu povolenie;
doposiaľ nepublikované pochybné údaje;
údaje o počte chromozómov získané nepriamymi metódami (napr. meraním veľkosti peľových zŕn a pod.).

A.IV. Popis informácií obsiahnutých v databáze

O každom údaji zaradenom do databázy sú zaznamenané nasledujúce informácie (ak sú dostupné):


Tab.: Taxonómia

vedecký názov čeľade podľa najnovšieho fylogenetického systému (cf. JUDD et al. 2002, APG 2003, SOLTIS et al. 2005, www.mobot.org/MOBOT/research/Apweb/ zo 6. 5. 2005; v slovenčine MÁRTONFI 2006);
vedecký názov čeľade podľa tradičného systému (cf. MARHOLD 1998);
publikované znenie vedeckého mena taxónu, resp. nototaxónu — znenie mena (s autorskými skratkami) doslovne odpísané z literatúry, resp. rukopisu aj s prípadnými chybami;
štandardizované znenie publikovaného vedeckého mena taxónu, resp. nototaxónu — štandardizované znenie publikovaného mena a autorských skratiek podľa modifikovaného Zoznamu nižších a vyšších rastlín Slovenska (MARHOLD 1998) (vydanie zoznamu z roku 1998 bolo pre účely databázy aktualizované a doplnené o chýbajúce mená, pričom mená doplnené v porovnaní s touto verziou Zoznamu sú označené symbolom "*");

· modifikovaný Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska je ďalej v texte citovaný ako "modifikovaný Zoznam ´98"; pôvodný Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska ako "Zoznam ´98";

· súčasťou štandardizácie bolo aj prevádzanie mien taxónov, ktoré sa na Slovensku nevyskytujú na mená označené ako “auct. non”, ku ktorým bolo automaticky pripaďované aj správne akceptované meno, v zmysle ktorého bolo toto meno v originálnej práci použité;

akceptované vedecké meno taxónu, resp. nototaxónu — pokiaľ je meno, uvedené v pôvodnej publikácii, považované v súčasnosti za synonymum, uvádza sa akceptované meno podľa modifikového Zoznamu ´98;
znenie vedeckého mena taxónu, resp. nototaxónu v práci Karyotaxonomický prehľad flóry Slovenska (MÁJOVSKÝ et al. 1987) — znenie mena (s autorskými skratkami) doslovne prevzaté z práce MÁJOVSKÝ et al. (1987), aj s prípadnými chybami;

· ak príslušný údaj nie je v práci MÁJOVSKÝ et al. (1987) uvedený (nedopatrením, resp. z dôvodu že údaj bol zverejnený až po r. 1987) potom je na príslušnom mieste namiesto mena napísaný text: "údaj nie je v práci uvedený";

štandardizované znenie vedeckého mena taxónu, resp. nototaxónu publikovanom v práci MÁJOVSKÝ et al. (1987) — meno a autorské skratky sú štandardizované podľa modifikovaného Zoznamu ´98;

·súčasťou štandardizácie bolo aj prevádzanie mien taxónov, ktoré sa na Slovensku nevyskytujú na mená označené ako “auct. non”, ku ktorým bolo automaticky pripaďované aj správne akceptované meno, v zmysle ktorého bolo toto meno v originálnej práci použité;

akceptované vedecké meno taxónu, resp. nototaxónu publikovaného v práci MÁJOVSKÝ et al. (1987) - pokiaľ je meno, použité v práci MÁJOVSKÝ et al. (1987), v súčasnosti považované za synonymum, uvádza sa akceptované meno podľa modifikovaného Zoznamu ´98;
štandardizované znenie vedeckého mena taxónu, resp. nototaxónu po poslednej revízii príslušným špecialistom - meno je štandardizované podľa modifikovaného Zoznamu ´98;

·súčasťou štandardizácie bolo aj prevádzanie mien taxónov, ktoré sa na Slovensku nevyskytujú na mená označené ako “auct. non”, ku ktorým bolo automaticky pripaďované aj správne akceptované meno, v zmysle ktorého bolo toto meno v originálnej práci použité;

akceptované vedecké meno taxónu, resp. nototaxónu po poslednej revízii príslušným špecialistom - akceptované meno podľa modifikovaného Zoznamu ´98;
poznámka k menu - poznámka doplnená z originálnej publikácie, alebo príslušným špecialistom alebo od autorov databázy.

Tab.: Karyológia

počet chromozómov spočítaný v haploidnej (meiotický počet — n) alebo diploidnej (mitotický počet — 2n) bunke;
stupeň ploidie stanovený prietokovou cytometriou;
meno autora/autorov, ktorý (ktorí) daný počet (resp. ploidný stupeň) stanovil(i) počítaním, alebo prietokovou cytometriou; · meno/mená je/sú uvedené a) podľa pôvodnej literatúry, ak tam boli uvedené b) podľa iného novšieho vierohodného zdroja (meno/mená v lomítkach "//"), alebo c) je doplnené autormi databázy (meno/mená označené symbolom "*"); ak sa autor analýzy nedal zistiť je políčko prázdne;
dátum stanovenia počtu alebo stupňa ploidie;
počet analyzovaných rastlín — počet rastlín daného (noto)taxónu (zbieraných v tom istom čase rovnakým autorom/autormi, na rovnakom mieste), na základe ktorých bol stanovený uvedený počet (resp. ploidný stupeň) chromozómov/ploidia;
označenie dokladového preparátu;
miesto uloženia dokladového preparátu;
základná informácia o karyotype — uvedená podľa originálnej práce;
informácie, či je k danému počtu chromozómov v originálnej \ práci uvedená fotografia chromozómov, idiogram alebo kresba chromozómov;
informácia, či je k danému počtu chromozómov v originálnej práci uvedená tabuľka s rozmermi chromozómov.

Tab.: Lokalita

fytogeografický okres, resp. podokres — uvedený podľa Futákovho fytogeografického členenia Slovenska (FUTÁK 1984) s prislúchajúcim číselným kódom;
názov obce, ležiacej najbližšie k príslušnej lokalite;

· názov obce je a) prebratý z originálnej práce, ak tam bol uvedený a bol správny, alebo b) doplnený autormi databázy (názov v lomítkach "//");

· názov obce je uvedený podľa jeho súčasného znenia v slovenskom jazyku;

· ak bol názov obce uvedený v originálnej práci chybne (s chybami alebo pod starým názvom) alebo v cudzojazyčnom znení, v hranatej zátvorke je uvedené opravené slovenské znenie názvu;

opis lokality — opis lokality uvedený tak, ako bol publikovaný v originálnej práci — v pôvodnom jazyku a aj s prípadnými chybami, alebo doplnený podľa mladšieho vierohodného zdroja (informácie v lomítkach "//");

· ak boli geografické názvy uvedené v originálnej práci chybne alebo pod starým názvom, potom je v hranatej zátvorke uvedené opravené znenie názvu podľa súčasných turistických máp VKÚ Harmanec 1:50 000;

expozícia — uvedená tak, ako bola publikovaná v originálnej práci (v pôvodnom jazyku), alebo je uvedená podľa novšieho zdroja (expozícia v lomítkach "//");
nadmorská výška — uvedená tak, ako bola publikovaná v originálnej práci, alebo je uvedená podľa novšieho zdroja (nadmorská výška v lomítkach "//");
zemepisné súradnice — uvedené tak, ako boli publikované v originálnej práci;
číslo základného poľa a kvadrantu siete stredoeurópseho mapovania — prebraté a) buď z originálnej práce alebo b) doplnené (resp. opravené pri chybne uvedených poliach) autormi databázy;

· ak nebolo možné stanoviť konkrétny kvadrant, je kvadrant stanovený arbitrážne do stredu uvádzaného geografického priestoru (napr. do stredu pohoria), v poznámke môžu byť uvedené ďalšie kvadranty, do ktorých môže lokalita s analyzovaným materiálom patriť.


Tab.: Materiál

meno zberateľa (zberateľov) materiálu — uvedené formou iniciálky mena a priezviska;

· uvedené je a) podľa originálnej práce, ak tam bolo uvedené, alebo b) podľa iného novšieho vierohodného zdroja (meno/mená v lomítkach "//"), alebo je c) doplnené autormi databázy (meno/mená označené symbolom "*"); ak sa meno/mená nepodarilo zistiť, je políčko prázdne;

dátum zberu materiálu — uvedený formou "dd-mm-rrrr";

· uvedený je a) podľa originálnej práce, ak tam bol uvedený dátum, alebo b) podľa iného novšieho vierohodného zdroja (dátum v lomítkach "//"), ak sa dátum nepodarilo zistiť, je políčko prázdne;

meno určovateľa (určovateľov) materiálu — uvedené formou priezviska a iniciálky mena;

· uvedené je a) podľa originálnej práce, ak tam bolo uvedené, alebo b) podľa iného novšieho vierohodného zdroja (meno/mená v lomítkach "//"), alebo je c) doplnené autormi databázy (meno/mená vyznačené symbolom "*"); ak sa meno/mená autora nepodarilo zistiť, je políčko prázdne;

označenie pestovaného materiálu;

· označenie je uvedené a) podľa originálnej práce, ak tam bolo uvedené, alebo b) podľa iného novšieho vierohodného zdroja (označenie v lomítkach "//"); ak sa označenie nepodarilo zistiť, je políčko prázdne;

označenie dokladového materiálu;

· označenie je uvedené a) podľa originálnej práce, ak tam bolo uvedené, alebo b) podľa iného novšieho vierohodného zdroja (označenie v lomítkach "//"); ak sa označenie nepodarilo zistiť, je políčko prázdne;

miesto uloženia dokladového materiálu — štandardizované podľa HOLMGREN et al. (1990) a VOZÁROVÁ & SUTORÝ (2001);

· miesto uloženia je uvedené a) podľa originálnej práce, ak tam bolo uvedené, alebo b) podľa iného novšieho vierohodného zdroja (označenie v lomítkach "//"), alebo je c) doplnené autormi databázy (miesto označené symbolom "*"); ak sa miesto uloženia nepodarilo zistiť, je políčko prázdne;

· ak bola položka v herbári nájdená je za akronymom herbára symbol “+”; ak položka bola v herbári hľadaná ale nebola nájdená je za akronymom herbára symbol “×”;

meno autora, ktorý dokladový materiál v herbári kontroloval (videl) a dátum tejto kontroly.

Tab.: Literatúra

citácia originálnej práce, v ktorej bol daný počet/ploidia prvý-krát publikovaný;
číslo strany/čísla strán na ktorej/ktorých bol v originálnej práci uverejnený daný počet/ploidia, názov taxónu a lokalita;
poznámka k literatúre — dopĺňajúce informácie o charaktere originálnej práce doplnené autormi databázy.

Tab.: Revízie

štandardizované znenie vedeckého mena taxónu, resp. nototaxónu po príslušnej revízii špecialistom — meno je štandardizované podľa modifikovaného Zoznamu ´98;
akceptované vedecké meno taxónu, resp. nototaxónu po príslušnej revízii špecialistom — meno je akceptované podľa modifikovaného Zoznamu ´98;
meno autora (špecialistu) revidujúceho záznam v databáze — uvedené formou iniciálky mena a priezviska;
dátum revízie záznamu v databáze — uvedený formou "dd-mm-rrrr";
meno autora revidujúceho herbárový doklad — uvedené formou iniciálky mena a priezviska;
dátum revízie herbárového dokladu — uvedený formou "dd-mm-rrrr";
poznámka k revízii záznamu v databáze alebo k revízii herbárového dokladu.

Tab.: Poznámky k údaju

poznámky k údaju od autorov databázy alebo od revidujúcich špecialistov.

A.V. Vysvetlivky symbolov použitých v databáze


[] orografické názvy v hranatých zátvorkách
= súčasné (opravené) podoby názvov podľa najnovších turistických máp VKÚ Harmanec 1:50 000
// informácie v lomítkach
= dopĺňajúce informácie o lokalite, materiáli, alebo o autoroch, ktoré neboli uverejnené v pôvodnej publikácii, ale boli prebrané z iných vierohodných (písomných alebo ústnych) novších zdrojov — zdroje týchto údajov sú uvedené v poznámkach pri príslušných údajoch
* mená osôb označené hviezdičkou
= mená osôb (zberateľov, určovateľov materiálu alebo osôb počítajúcich chromozómy) doplnených do databázy len na základe poznatkov, resp. úsudku autorov databázy; tieto mená nie sú uvedené v žiadnej literatúre, ich totožnosť sa však dá vydedukovať z kontextu danej publikácie, resp. z poznania pozadia vzniku daných prác
* mená taxónov a nototaxónov označené hviezdičkou
= štandardizované mená taxónov a krížencov chýbajúce v Zozname ´98
?? otázniky pred počtom chromozómov/ploidiou
= pochybné údaje (dôvod pochybnosti je uvedený v poznámkach k údaju)
+! symbol "+!" za počtom chromozómov/ploidiou
= duplicitný údaj, t. j. údaj, ktorý bol síce publikovaný ako primárny, v skutočnosti bol však už publikovaný skôr na inom mieste (podrobnosti sú uvedené v poznámkach k údaju)
+? symbol "+?" za počtom chromozómov/ploidiou
= pravdepodobne duplicitný údaj, t. j. údaj pri ktorom nemožno s istotou rozhodnúť, či ide o duplicitný údaj alebo ďalší počet/ploidiu spočítaný rovnakým autorom z rovnakej lokality (podrobnosti sú uvedené v poznámkach k údaju)
N! symbol "N!" za počtom chromozómov/ploidiou
= údaj sa vzťahuje na nepôvodný výskyt, t. j. taxón bol na lokalite pestovaný, alebo ide o semenný materiál neznámeho pôvodu pochádzajúci zo slovenských botanických záhrad, lesných závodov, šľachtiteľských staníc a pod.

B) Ako vyhľadávať údaje v databáze

Údaje obsiahnuté v databáze sa dajú vyhľadávať podľa 10 kritérií, pričom mená taxónov sa dajú vyhľadávať podľa ďalších 4 kritérií a zoznam excerpovanej literatúry sa dá usporiadať taktiež podľa 4 kritérií.

Údaje je možné vyhľadávať osobitne podľa každého kritéria, alebo podľa kombinácie 2 a viacerých ktirérií.

Kritériá na vyhľadávanie je možné meniť kedykoľvek počas vyhľadávania, bez toho, aby ste sa museli vracať na úvodnú stránku databázy.
Ak chcete zrušiť zadané kritériá vyhľadávania a chcete vyhľadávať podľa nových kritérií, kliknite v ľavom hornom rohu obrazovky na názov databázy a zadané kritériá vyhľadávania sa anulujú.

B.I. Postup pri hľadaní

1. Z ponuky v ľavej časti obrazovky si vyberte kritérium, podľa ktorého chcete údaje z databázy vyhľadávať.
 • Vybrať si môžete jedno alebo viac kritérií naraz (treba však pamätať na to, že vo výsledkoch hľadania sa zobrazia len také údaje, ktoré spĺňajú podmienky všetkých zadaných kritérií).
 • 2. Chcete vyhľadať všetky údaje nachádzajúce sa v určitej (publikovanej alebo rukopisnej) práci?
  Nie -> choďte na bod. č. 3.
  Áno -> choďte na bod č. 1* (pozri nižšie).
  3. Chcete vyhľadávať (aj) podľa názvu taxónu?
  Nie -> choďte na bod č. 4.
  Áno -> vyberte si podľa akého názvu chcete taxóny vyhľadávať a pokračujte bodom č. 4:
  3a) Podľa mena po poslednej revízii (t.j. podľa najnovšieho akceptovaného mena)
  Názvy taxónov sa automaticky vyhľadávajú podľa najnovšieho akceptovaného znenia mena viažúceho sa k danému údaju – tzn. podľa mena uvedeného po poslednej revízii.
  Ak chcete vyhľadávať podľa takéhoto mena -> pokračujte bodom č. 4.
  3b) Podľa všetkých evidovaných mien Ak chcete z databázy vyhľadať údaje podľa určitého mena, bez ohľadu na to, či toto figuruje v databáze ako synonymum alebo ako akceptované meno, kliknite na prázdne políčko vedľa textu.
  3c) Podľa pôvodne publikovaného mena Ak chcete z databázy vyhľadať údaje podľa mena použitého v originálnej práci, kde bol údaj prvý-krát publikovaný, kliknite na jednu z ponúkaných možností. Ak kliknete na možnosť "vrátane synoným k menu", zobrazia sa údaje k zadanému menu, ako aj ku všetkým synonymám viažúcim sa k danému menu. Ak kliknete na možnosť "bez synoným k menu", zobrazia sa len údaje, viažúce sa k danému menu.
  4. Zadajte vami požadované kritérium vyhľadávania
  4a) Do príslušného políčka v ľavej časti obrazovky napíšte vami požadované znenie taxónu
  • písať môžete celé znenie slova, alebo len jeho začiatočnú časť (napr. namiesto rodu "Malva" napíšete "Mal");
  • slová môžete písať malými alebo veľkými začiatočnými písmenami.
  4b) Do príslušného políčka v ľavej časti obrazovky napíšte vami požadované identifikačné číslo údaja.
  4c) Zvoľte si z ponuky mien (spolu)autorov publikácie, analýzy alebo z názvov fytogeografických (pod)okresov, obce, alebo napíšte číslo základného poľa stredoeurópskeho mapovania
  • číslo zadajte vo formáte xx;xxy.
  5. Po zadaní všetkých požadovaných kritérií kliknite na jedno z nasledujúcich tlačítiek:
  1. Vyhľadať na obrazovke alebo na tlačítko Enter na vašej klávesnici — ak chcete vidieť najskôr zoznam mien nachádzajúcich sa v modifikovanom Zozname ´98 a spĺňajúcich dané kritérium/kritériá a v druhom kroku počty chromozómov k vybranému menu -> pokračujte bodom č. 6.;

   · Upozornenie: v tomto prípade sa zobrazia všetky mená spĺňajúce zadané kritérium/kritériá, ktoré sa nachádzajú v modifikovanom Zozname ´98. Mená, ku ktorým existujú v databáze počty chromozómov sú vo výsledku hľadania podčiarknuté.

  2. Skrátené hľadanie na obrazovke — ak chcete vidieť na jednej obrazovke súčasne zoznam mien spĺňajúcich dané kritérium a súčasne aj počty chromozómov ku všetkým menám pokračujte bodom č. 10.;

   · Upozornenie: v tomto prípade sa zobrazia len tie mená, ku ktorým existujú v databéze počty chromozómov. Pri tomto spôsobe hľadania taktiež nie je možné u jednotlivých (noto)taxónov zobraziť mapu s rozšírením cytotypov.

  6. V pravej časti obrazovky sa zobrazia mená:
  1. všetkých (noto)taxónov vyskytujúcich sa na Slovensku — ak hľadáte podľa všetkých evidovaných mien (pozri krok 3b);
  2. (noto)taxónov, ktoré zodpovedajú zadanému kritériu/kritériám — ak hľadáte podľa mena po poslednej revízii, alebo podľa pôvodne publikovaného mena (pozri krok 3a a 3c)
  • Na obrazovke sa mená (noto)taxónov zobrazujú so štandardizovanými autorskými skratkami;
  • Tučným typom písma sa zobrazujú akceptované mená (noto)taxónov; normálnym typom písma synonymá (podľa modifikovaného Zoznamu ´98);
  • Hviezdičkou "*" sú označené mená, ktoré chýbajú v Zozname ´98;
  • Podčiarknuté sú mená, ku ktorým existujú v databáze údaje o počtoch chromozómov (resp. o stupni ploidie);
  • V prostrednom stĺpci sa zobrazuje akceptované znenie mena (v prípade synoným);
  • V pravom stlpci sa zobrazuje názov čeľade podľa najnovšieho alebo tradičného systému — podľa toho, aké kritérium je v ľavej časti obrazovky zadané.
  7. Kliknite na vybrané podčiarknuté meno (noto)taxónu.
  8. Zobrazia sa všetky zistenia počtov chromozómov (resp. stupňa ploidie) k danému (noto)taxónu evidované v databáze, plus informácia, kto spočítal chromozómy (resp. stanovil stupeň ploidie), kde bol počet (resp. ploidný stupeň) prvý-krát publikovaný, z ktorého fytogeografického (pod)okresu daný údaj pochádza a číslo, pod ktorým je údaj evidovaný v databáze a v knižnej publikácii MARHOLD et al. (2007).
  • Otáznikmi "??" sú označené počty chromozómov/ploidie, ktoré sú rôznych príčin pochybné;
  • Symbolom "+!" sú označené počty chromozómov/ploidie, ktoré sú duplicitné;
  • Symbolom "+?" sú označené počty chromozómov/ploidie, ktoré sú pravdepodobne duplicitné;
  • Symbolom "N!" sú označené počty chromozómov/ploidie, ktoré sa vzťahujú na nepôvodný výskyt taxónu (t. j. taxón bol na lokalite pestovaný, alebo ide o semenný materiál neznámeho pôvodu pochádzajúci zo slovenských botanických záhrad, lesných závodov, šľachtiteľských staníc a pod.).
  9. Ak chcete vidieť podrobnejšie informácie o určitom údaji, kliknite na podčiarknutý počet (resp. ploidný stupeň). Zobrazia sa detailné informácie k danému údaju. Ak chcete vidieť herbárový doklad k danému počtu, kliknite v detailných informáciách na tlačítko Zobraziť doklad (táto ponuka sa zobrazuje len pri tých údajoch, ku ktorým sme mali k dispozícii herbárový doklad);
  ak chcete vidieť mapu s rozšírením uvedeného cytotypu/cytotypov na Slovensku, kliknite na jeden z mapových podkladov, na ktorom chcete rozšírenie znázorniť.
  10. V pravej časti obrazovky sa zobrazia mená (noto)taxónov, ktoré zodpovedajú zadanému kritériu/kritériám spolu s podrobnejšími informáciami: a) kto spočítal chromozómy, b) kde bol počet (resp. ploidný stupeň) prvý-krát publikovaný, c) z ktorého fytogeografického (pod)okresu daný údaj pochádza a d) číslo, pod ktorým je údaj evidovaný v databáze a v knižnej publikácii MARHOLD et al. (2007).
  • Upozornenie: niektoré údaje sa môžu objaviť dvakrát pod rôznymi menami (takéto údaje majú v pravom stĺpci rovnaké identifikačné číslo).
  • Na obrazovke sa mená (noto)taxónov zobrazujú so štandardizovanými autorskými skratkami;
  • Hviezdičkou "*" sú označené mená, ktoré chýbajú v Zozname ´98.
  • Otáznikmi "??" sú označené počty chromozómov/ploidie, ktoré sú rôznych príčin pochybné;
  • Symbolom "+!" sú označené počty chromozómov/ploidie, ktoré sú duplicitné;
  • Symbolom "+?" sú označené počty chromozómov/ploidie, ktoré sú pravdepodobne duplicitné;
  • Symbolom "N!" sú označené počty chromozómov/ploidie, ktoré sa vzťahujú na nepôvodný výskyt taxónu (t. j. taxón bol na lokalite pestovaný, alebo ide o semenný materiál neznámeho pôvodu pochádzajúci zo slovenských botanických záhrad, lesných závodov, šľachtiteľských staníc a pod.).
  11. Ak chcete vidieť podrobnejšie údaje o určitom počte, kliknite na podčiarknutý počet/ploidiu.  Vyhľadávanie v zozname excerpovaných prác

  1*. Kliknite na tlačítko Vyhľadať v zozname excerpovaných prác. V pravej časti obrazovky sa zobrazí zoznam prác.
  Zelenou farbou sa zobrazia práce, z ktorých boli do databázy excerpované údaje,
  hnedou farbou sa zobrazia práce ktoré neobsahujú originálne údaje o počtoch chromozómov z územia Slovenska, tieto práce sú však citované na inom mieste databázy.
  2*. Nad tabuľkou si vyberte kritérium, podľa ktorého chcete uvedený zoznam zoradiť. Práce si môžete usporiadať podľa:
  1. mena prvého autora práce (podľa tohoto kritéria je zoznam usporiadaný automaticky pri otvorení),
  2. roku vydania práce,
  3. názvu práce,
  4. názvu časopisu.
  3*. Kliknite na vami zvolené kritérium. Zoznam prác sa zoradí podľa vybraného kritéria.
  4*. Kliknite na podčiarknutý názov práce. Zobrazia sa údaje o počtoch chromozómov uvedené prvý-krát v danej práci.
  5*. Ďalej postupujte podľa bodu č. 6 tejto kapitoly.

  B.II. Opis kritérií na vyhľadávanie údajov

  Upozornenie: Názvy taxónov sa automaticky vyhľadávajú podľa najnovšieho (štandardizovaného) znenia mena viažúceho sa k danému údaju — tzn. podľa mena uvedeného po poslednej revízii. Ak chcete vyhľadávať podľa mena použitého v originálnej práci, kde bol daný údaj prvý-krát publikovaný, alebo podľa všetkých mien, vyskytujúcich sa v databéze, vyznačte pred hľadaním danú voľbu (pozri kap. B.I., bod 3).
  1. Názov čeľade
   Napíšte celý názov alebo začiatok názvu čeľade (čeľadí), ktorý/ktoré chcete vyhľadať a zvoľte, či vymedzenie čeľade chcete podľa najnovšieho fylogenetického systému (voľba "APG"), alebo podľa tradičného systému, t. j. systému použitého v Zozname ´98 (voľba "tradičná").
  2. Názov rodu
   Napíšte celý názov alebo začiatok názvu rodu (rodov), ktorý/ktoré chcete vyhľadať.
  3. Názov druhu
   Napíšte celý názov alebo začiatok názvu druhu (druhov), ktorý/ktoré chcete vyhľadať.
  4. Názov akéhokoľvek (noto)taxónu
   Napíšte celý názov alebo začiatok rodového, druhového, alebo vnútrodruhového názvu (noto)taxónu/(noto)taxónov, ktorý/ktoré chcete vyhľadať.
  5. Číslo údaja
   Napíšte číslo údaja, ktorý chcete vyhľadať.
   Upozornenie: Každý údaj, nachádzajúci sa v databáze, alebo v publikácii MARHOLD et al. (2007) má pridelené jedinečné a nemenné číslo. Číslovanie údajov v databáze a v publikácii MARHOLD at al. (2007) je totožné.
  6. Meno (spolu)autora/editora publikácie
   Z uvedenej ponuky vyberte meno jedného autora/editora, resp. spoluautora/spolueditora publikácie, resp. publikácií, ktorej/ktorých údaje chcete zobraziť.
   Poznámka: U žien treba pamätať na odlišné rodné meno a meno po vydaji.
  7. Meno (spolu)autora analýzy
   Z uvedenej ponuky vyberte meno jedného autora, resp. spoluautora analýzy, resp. analýz chromozómových počtov (stupňa ploidie), ktorého/ktorých údaje chcete zobraziť.
   Poznámka: U žien treba pamätať na odlišné rodné meno a meno po vydaji.
  8. Názov fytogeografického (pod)okresu
   Z uvedenej ponuky vyberte jeden fytogeografický okres, resp. podokres, ktorého údaje chcete zobraziť.
   Pozor: Fytogeografické členenie je uvedené podľa FUTÁKA (1984).
  9. Názov najbližšej obce
   Z uvedenej ponuky vyberte jednu obec (dedinu alebo mesto) ležiacu najbližšie k údajom, ktoré chcete zobraziť.
   Pozor: Názvy obcí sú štandardizované podľa máp VKÚ Harmanec 1: 50 000.
  10. Základné pole alebo kvadrant siete stredoeurópskeho mapovania
   Napíšte číslo základného poľa alebo kvadrantu siete stredoeurópskeho mapovania, ktorého údaje chcete zobraziť.
   Pozor: čísla vzťahujúce sa na zemepisnú dĺžku a šírku treba oddeliť bodkočiarkou [napr. 75;87a]. Základné pole/polia alebo kvadrant(y) možno vyhľadávať podľa celého čísla, alebo len podľa prvých číslic, resp. číslice [napr. 75].

  B.III. Príčiny neúspešného vyhľadávania

  1. Zadali ste naraz viacero kritérií, ktorých kombinácii nezodpovedá žiadny údaj.
   Riešenie: skontrolujte si, aké kritériá máte vybrané, vrátane tých, ktoré sú prednastavené.
  2. Do políčka na vyhľadávanie podľa názvu taxónu ste zadali nesprávne znenie mena taxónu.
   Riešenie: skontrolujte si správnosť názvu alebo zadajte len úvodnú časť názvu taxónu, ktoré hľadáte.
  3. V modifikovanom Zozname ´98 sa vami zadané meno nenachádza.
  4. Z daného základného poľa alebo kvadrantu siete stredoeurópskeho mapovania neexistuje v databáze žiadny údaj.
  5. V databáze neexistuje údaj s daným identifikačným číslom. Pri vkladaní údajov do databázy bolo každému údaju počítačom automaticky vygenerované jedinečné identifikačné číslo. Pri zadávaní údajov sa mohlo stať, že niekorý údaj bol do databázy zadaný omylom, resp. dva-krát. Pri jeho následnom vymazaní z databázy bolo síce vymazané aj jeho identifikačné číslo, toto však už neskôr nemohlo byť pridelené žiadnemu inému údaju a takéto číslo (resp. údaj s takýmto číslom) sa teda v databáze nenachádza.)
  6. Nenechali ste prebehnúť vyhľadávanie do konca.
   Riešenie: zvoľte si ešte raz znenie kritéria a počkajte dlhší čas, kým prebehne vyhľadávanie do konca.
  7. Nezobrazuje sa ponuka na znázornenie rozšírenia cytotypov na Slovensku.
   Riešenie: údaje vyhľadávate cez skrátené hľadanie a nie cez obyčajné hľadanie.
  8. Na mape znázorňujúcej rozšírenie cytotypov je menej symbolov ako príslušných údajov v databáze.
   Riešenie: viaceré údaje ležia v tom istom kvadrante a všetky sa zobrazujú rovnakým symbolom.

  C) Autori revízií údajov

  C.I. Zoznam autorov

  .pdf dokument

  Literatúra

  APG (2003): An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG II. – Botanical Journal of the Linnean Society 141: 399–436.

  FUTÁK J. (1984): Fytogeografické členenie Slovenska, pp. 418-420. – In: BERTOVÁ L. (ed.), Flóra Slovenska IV/1, Veda, Bratislava.

  HOLMGREN P. K., HOLMGREN N. H. & BARNETT L. C. (1990): Index herbariorum. Part I: The herbaria of the World. 8th ed. – Regnum Veg. 120: 1–693 (including its on-line version http://sciweb.nybg.org/science2/IndexHerbariorum.asp).

  JUDD W. S., CAMPBELL C. S., KELLOGG E. A., STEVENS P. F. & DONOGHUE M. J. (2002): Plant Systematics. A Phylogenetic Approach. Second Edition. – Sinauer Associates, Inc., Sunderland.

  MÁJOVSKÝ J., MURÍN A., FERÁKOVÁ V., HINDÁKOVÁ M., SCHWARZOVÁ T., UHRÍKOVÁ A., VÁCHOVÁ M. & ZÁBORSKÝ J. (1987): Karyotaxonomický prehľad flóry Slovenska. Veda, Bratislava.

  MARHOLD K. (ed.) (1998): Papraďorasty a semenné rastliny [Ferns and flowering plants], pp. 333–687. - In: MARHOLD K. & HINDÁK F. (eds), Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska, Veda, Bratislava.

  MARHOLD K., MÁRTONFI P., MEREĎA P. JUN., MRÁZ P. (eds) (2007): Chromosome number survey of the ferns and flowering plants of Slovakia. Veda, Bratislava.

  MÁRTONFI P. (2006): Systematika cievnatých rastlín – 2. vydanie. – UPJŠ, Košice.

  Missouri Botanical Garden (2007): w3TROPICOS – Index to plant chromosome numbers data base. Avaiable on-line: http://mobot.mobot.org/W3T/Search/ipcn.html.

  SOLTIS D. E., SOLTIS P. E., ENDRESS P. K., CHASE M. W. (2005): Phylogeny and Evolution of Angiosperms. – Sinauer Associates, Inc., Sunderland.

  VOZÁROVÁ M. & SUTORÝ K. (2001): Index herbariorum Republicae bohemicae et Republicae slovacae. – Zprávy České Bot. Společn., Suppl. 2001/1, Bulletin Slov. Bot. Spoločn., Suppl. 7: 1–95.