Zoznam excerpovaných prácUsporiadať podľa stĺpca: autor, rok vydania, názov článku/knihy/rukopisu, časopis

autor rok vydania názov
článku / knihy / rukopisu
časopis  
Baksay L. 1957a The cytotaxonomy of the species Chrysanthemum maximum Ram., Centaurea montana L., Serratula lycopifolia (Vill.) Kern., and Bupleurum falcatum L., ranging in Europe Ann. Hist.-Nat. Mus. Natl. Hung.  
Baksay L. 1957b The chromosome numbers and cytotaxonomical relations of some European plant species Ann. Hist.-Nat. Mus. Natl. Hung.  
Baksay L. 1958 The chromosome numbers of ponto-mediterranean plant species Ann. Hist.-Nat. Mus. Natl. Hung. V článku nie je uvedené, kto zbieral a určoval materiál ani kto počítal chromozómy.
Balážová S. 1987 Príspevok k štúdiu variability Erysimum diffusum Ehrh. a jeho rozšírenie na Slovensku   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Balážová S. 1988 Štúdium variability druhu Erysimum diffusum Ehrh. na Slovensku Biologia (Bratislava) V článku nie je pri počtoch uvedené, kto zbieral materiál, kto ho určoval, kto počítal chromozómy, ani kde je materiál uložený. Taktiež v článku nie sú rozlíšené údaje primárne od prevzatých. Do databázy sú vyexcerpované z originálnej práce všetky chromozómové počty - primárne aj sekundárne, nakoľko nie je možné rozlíšiť primárne údaje od sekundárnych (Gáperová 2004, in litt.).
Baranec T. 1977 Cytotaxonomické štúdium niektorých druhov rodu Pinus L.   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Baranec T. 1979 Karyologické štúdium niektorých druhov rodu Pinus L. Biologia (Bratislava) V práci nie sú uvedené konkrétne lokality ani meno zberateľa, len poznámka, že "na karyologické analýzy sa použil semenný materiál z domácich porastov".
Baranec T. 1982 Rod Crataegus L. na Slovensku   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE. Väčšina údajov bola publikovaná v prácach Baranec (1983, 1986). Dokladové položky k chromozómovým počtom publikovaným v prácach Baranec (1982, 1983, 1985, 1986) boli pôvodne uložené v herbári MLY. V roku 2006 bol tento herbár včlený do herbára SAV v Bratislave.
Baranec T. 1983 Karyotaxonomical notes of some taxa of genus Crataegus L. from Slovakia Biologia (Bratislava) V práci sú mapky rozšírenia taxónov. Lokality k infraspecifickým taxónom druhu Crataegus monogyna Jacq. sú priradené podľa mapy na str. 858. Baranec (1986) cituje viaceré tu uvádzané lokality odlišne. Dokladové položky k chromozómovým počtom publikovaným v prácach Baranec (1982, 1983, 1985, 1986) boli pôvodne uložené v herbári MLY. V roku 2006 bol tento herbár včlený do herbára SAV v Bratislave.
Baranec T. 1985 Výskyt Crataegus rosaeformis Janka na Slovensku Biologia (Bratislava) Dokladové položky k chromozómovým počtom publikovaným v prácach Baranec (1982, 1983, 1985, 1986) boli pôvodne uložené v herbári MLY. V roku 2006 bol tento herbár včlený do herbára SAV v Bratislave.
Baranec T. 1986 Biosystematické štúdium rodu Crataegus L. na Slovensku Acta Dendrobiologica Dokladové položky k chromozómovým počtom publikovaným v prácach Baranec (1982, 1983, 1985, 1986) boli pôvodne uložené v herbári MLY. V roku 2006 bol tento herbár včlený do herbára SAV v Bratislave.
Baranec T. & Murín A. 2003 Karyological analyses of some Korean woody plants Biologia (Bratislava) V originálnej práci je poznámka, že na karyologické analýzy boli použité klíčiace semená nazbierané z rastlín, ktoré boli do Arboréta Mlyňany introdukované zo Severnej Kórei do r. 1981.
Baranec T., Balážová S., Masárová L. & Olšina O. 1990 Biosystematika a fytogeografia zástupcov čeľade Rosaceae L. na Slovensku   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Bateman R. M., Pridgeon A. M. & Chase M. W. 1997 Phylogenetics of subtribe Orchidinae (Orchidoideae, Orchidaceae) based on nuclear ITS sequences. 2. Infrageneric relationships and reclassification to achieve monophyly of Orchis sensu stricto Lindleyana = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Baumberger H. 1971 Chromosomenzahlbestimmungen und Karyotypanalysen bei den Gattungen Anemone, Hepatica und Pulsatilla Ber. Schweiz. Bot. Ges.  
Bedalov M. & Hodálová I. 1998 [Report] Inter. Organ. Pl. Biosyst. Newslett. V článku nie je uvedené, kto zbieral a určoval materiál, kedy bol zbieraný materiál ani kto počítal chromozómy.
Benčať T. & Benčať F. 2006 2. Morus L. - Moruša   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Bernátová D. 1970 Morfologická a cytologická analýza druhu Ranunculus pseudomontanus Schur a druhu Ranunculus oreophilus M. Bieb. na Slovensku   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Bernátová D. 1974 Floristické pomery pahorkov medzi Turčianskou Štiavničkou a Sklabinským Podzámkom   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE. Viacero lokalít, ku ktorým sa vzťahujú chromozómové počty publikované na str. 70, je upresnených v kap. 6.0 "Prehľad rastlinných druhov".
Bernátová D. 1991 Rastlinné spoločenstvá pod skalnými prevismi vo Veľkej Fatre Preslia  
Bernátová D. 2007 [New records in Betonica, Buphtalmum, Dianthus, Pilosella, Polygonatum, Prenanthes, Ranunculus, Silene, Solidago, Tragopogon, Trifolium, and Tussilago]    
Bernátová D. & Májovský J. 1997 The Poa glauca group in the Western Carpathians I.: Poa margilicola sp. nova Biologia (Bratislava)  
Berta J. & Bertová L. 1982 Rozšírenie a ekológia Sedum reflexum L. na Slovensku Acta Bot. Slov., A  
Bertová L. 1973 Taxonómia druhov rodov Phellandrium L. a Oenanthe L. na Slovensku Biol. Práce Slov. Akad. Vied  
Bertová L. 1985 Hylotelephium Ohba - Rozchodníkovec   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Bertová L., Hudecová A. & Lačok P. 1982 Príspevok k taxonómii Sedum acre L. Acta Bot. Slov., A  
Birková A. 1970 Subspécie druhu Thlaspi silvestre Jord. na Slovensku   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE. Štyri údaje z tejto diplomovej práce boli uverejnené v práci Májovský et al. (1974a).
Birková A. 1974 Floristické pomery parku v Turčianskej Štiavničke a Štiavnickej doline   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE. Lokality, ku ktorým sa vzťahujú chromozómové počty publikované na str. 104, sú upresnené v kap. 6.0 "Prehľad rastlinných druhov".
Bíziková L. 1999 Rod Xanthoxalis Small na Slovensku (s dôrazom na problematiku druhu Xanthoxalis corniculata (L.) Small v Bratislave)   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE. Dva údaje boli publikované v práci Bíziková (2001b).
Bíziková L. 2001a Vybrané taxonomické problémy rodu Xanthoxalis Small na Slovensku   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Bíziková L. 2001b Chromosome numbers of the genus Xanthoxalis (Oxalidaceae) Biologia (Bratislava)  
Bíziková L. & Uhríková A. 2007 [New records in Oxalis]    
Björkvist I. 1968 Studies in Alisma L. II. Chromosome studies, crossing experiments and taxonomy Opera Bot.  
Blažková E. 1964 Komplex druhov Dianthus sequieri Vill. a taxonómia typov v ČSSR   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE. Chromozómy boli počítané z klíčiacich semien. Herbárové doklady k analyzovaným rastlinám neexistujú, v SLO existujú len doklady iných rastlín z analyzovaných populácií (Kmeťová 2007, in litt.).
Bohdanowicz J. & Dabrowska D. 1997 Polyploidization of stigmatic papillae in Triglochin maritimum L. (Juncaginaceae) Acta Biol. Cracov., Ser. Bot. = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Boşcaiu M., Marhold K. & Ehrendorfer F. 1997 The Cerastium alpinum group (Caryophyllaceae) in the high mountains of Poland and Slovakia Phyton (Horn)  
Brighton C. A. 1977 Cytological problems in the genus Crocus (Iridaceae): I. Crocus vernus aggregate Kew Bull. V práci Májovský et al. (1987) je rok vydania práce uvedený ako 1976.
Břízová E. 1982 Veronica chamaedrys L. s. l. v Československu   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Břízová E. 2007 [New records in Veronica]    
Brteková S. 1976 Príspevok k floristického poznaniu západnej časti Bratislavy   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Bureš P. 1998 A high polyploid Eleocharis uniglumis s.l. (Cyperaceae) from Central and Southeastern Europe Folia Geobotanica  
Bureš P. 1999 Eleocharis R. Br. subser. Eleocharis: Biosystematická studie středoevropských taxonů se zvláštním zřetelem k území České republiky   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Bureš P., Rotreklová O., Stoneberg Holt D. S. & Pikner R. 2004a Cytogeographical survey of Eleocharis subser. Eleocharis in Europe 1: Eleocharis palustris Folia Geobotanica V článku nie je uvedené, kto determinoval materiál, ani kto počítal chromozómy.
Bureš P., Wang Y.-F., Horová L. & Suda J. 2004b Genome Size Variation in Central European Species of Cirsium (Compositae) and their Natural Hybrids Ann. Bot. = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Celebioglu T. & Favarger C. 1982 Contribution à la cytotaxonomie du genre Minuartia L. (Caryophyllaceae) en Turquie et dens quelques régions voisines Biol. Ecol. Medit. = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Cenci C. A., Pegiati M. T. & Falistocco E. 1984 Phleum pratense (Gramineae): chromosomal and biometrical analysis of Italian populations Willdenowia = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Cesca G. & Muzzi D. 1972 Ricerche citotassonomiche nelle Euphorbiaceae: Euphorbia angulata Jacq. ed E. dulcis L. Giorn. Bot. Ital. V originálnej práci nie je uvedené, kto zbieral materiál, kde je doklad uložený, ani kto počítal chromozómy.
Chester M., Cowan R. S., Fay M. F. & Rich T. C. G. 2007 Parentage of endemic Sorbus L. (Rosaceae) species in the British Isles: evidence from plastid DNA Bot. J. Linn. Soc. = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Christensen K. I. 1992 Revision of Crataegus Sect. Crataegus and Nothosect. Crataeginae (Rosaceae-Maloideae) in the Old World Syst. Bot. Monogr. = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Christensen K. I. 1998 Crataegus L.   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Chrtek J. & Křísa B. 1982 Euphorbiales - Mliečnikotvaré    
Chrtek J. jun. 1996 Chromosome numbers in selected species of Hieracium (Compositae) in the Sudeten Mts. and the Western and Ukrainian Eastern Carpathians Fragm. Florist. Geobot.  
Chrtek J. jun. 1997 Taxonomy of the Hieracium alpinum group in the Sudeten Mts., the West and the Ukrainian East Carpathians Folia Geobot. Phytotax.  
Chrtek J. jun. & Marhold K. 1998 Taxonomy of the Hieracium fritzei group (Asteraceae) in the Sudeten Mts and the West Carpathians. (Studies in Hieracium sect. Alpina II.) Phyton (Horn)  
Chrtek J. jun. & Mráz P. 2007 Taxonimic revision of Hieracium nigrescens agg. in the Western Carpathians Preslia = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Chrtek J. jun., Mráz P. & Severa M. 2004 Chromosome numbers in selected species of Hieracium s. str. (Hieracium subgen. Hieracium) in the Western Carpathians Preslia  
Chrtek J. jun., Tonková M., Mráz P., Marhold K., Plačková I., Krahulcová A. & Kirschner J. 2007 Morphological and allozyme diversity in the Hieracium nigrescens group (Compositae) in the Sudety Mountains and the Western Carpathians Bot. J. Linn. Soc.  
Chrtek J. sen. & Skočdopolová B. 1997 Scrophularia L.   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Chrtková A. 1983 Lathyrus nissolia subsp. futakii subsp. nova in der Tschechoslowakei Folia Geobot. Phytotax.  
Chrtková A. 1988a Sophora L. - Sofora   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Chrtková A. 1988b Vicia L. - Vika   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Chrtková A. 1988c Lathyrus L. - Hrachor   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Chrtková A. 1988d Melilotus Miller - Komonica   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Chrtková A. 2007 [New records in Lotus]    
Chrtková A. & Jarolímová V. 1999 Cytotaxonomical study of Caltha palustris Preslia Na str. 353 je pre Slovensko uvedená mapa rozšírenia cytotypov.
Chrtková-Žertová A. 1967 Some chromosome numbers of the Czechoslovak Leguminosae I. Lotus L. Folia Geobot. Phytotax.  
Chrtková-Žertová A. 1973 Cytotaxonomic study of the Vicia cracca complex 1. Czechoslovak taxa Folia Geobot. Phytotax. Na str. 81 a 89 sú mapy rozšírenia cytotypov Vicia oreophila Žertová a V. cracca L.
Cigáneková V. 1970 Subspécie druhu Alyssum montanum L. na Slovensku   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE. Chromozómy boli počítané z naklíčených semien.
Cigáneková V. 2007 [New records in Alyssum]    
Činčura F. 1962 Poznámky k cytológii druhu Vicia cassubica L. zo slovenských lokalít Biologia (Bratislava)  
Činčura F. 1963 Poznámky k cytológii druhov rodu Vicia L. zo slovenských nálezísk - II Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot. Počty boli analyzované zo semien. Meno zberateľa semien je často nejasné. V metodike sa uvádza, že semená na karyologické analýzy zbieral autor "spolu s doc. Májovským"; v texte pri lokalitách sa však často uvádza "semená som zbieral...". V. sativa subsp. obovata bola analyzovaná z pestovaných rastlín a v databáze chýba.
Činčura F. 1964 Morphologie und Chromosomenzahl bei Trifolium bonannii Presl Biologia (Bratislava)  
Činčura F. 1965 Cytotaxonomické vyhodnotenie Trifolium sarosiense Hazsl. Biologia (Bratislava)  
Činčura F. 1967 Príspevok k cytológii druhu Festuca pseudodalmatica Kraj. z územia východného Slovenska Biologia (Bratislava)  
Činčura F. 1973 Angaben über die Zahl und die Morphologie der Chromosomen von Vicia dumetorum L. und deren vergleich mit Vicia pisiformis L. Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot. Vicia dumetorum a V. pisiformis - idiogram oboch druhov je na jednom obrázku bez uvedenia lokality.
Činčura F. 1979 Einige Bemerkungen zur Zytotaxonomie der Arten Vicia incana Gouan und Vicia tenuifolia Roth von Lokalitäten in der Slowakei Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot. Pre oba taxóny sú uvedené rozmery chromozómov a aj idiogram, pričom nie je uvedené, ku ktorej lokalite sa to vzťahuje. Väčšina údajov je prevzatých z rukopisu Činčura (1968), kde je uvedená aj tabuľka s meraniami chromozómov.
Činčura F. 1981 Vicia cracca agg. in der Slowakei Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot.  
Činčura F. 2000 Poznámky k počtu a morfológii chromozómov Vicia cassubica L. Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot.  
Činčura F. 2007 [New records in Vicia]    
Činčura F. ca 1968 Cytotaxonomické štúdium niektorých druhov rodu Vicia L. s podrodu Cracca (Medik.) Gams, rozšírených na území Slovenska   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE. Na OTVR BÚ SAV je uložená pravdepodobne neúplná kópia práce, lebo na nej nie je uvedené o aký typ rukopisu ide a ani rok vydania. Chromozómy boli počítané z koreňových špičiek naklíčených semien.
Činčura F. & Hindáková M. 1963 Chromosomenzahlen und Morphologie der Chromosomen bei einigen Arten der Gattung Seseli L. aus Slowakischen Fundorten Biologia (Bratislava)  
Činčura F. & Hindáková M. 1964 Zytologische Bewertung einiger Arten aus der Gattung Tragopogon L. (Bocksbart) aus dem Territorium der Slowakei Biológia (Bratislava) V článku nie je uvedené, kto zbieral materiál, kto ho určoval ani kto počítal chromozómy. Ku každému analyzovanému druhu sú v tabuľke aj rozmery chromozómov.
Czapik R. 1968 Badania kariologiczne nad Potentilla reptans L. i P. mixta Nolte - Karyological studies on Potentilla reptans L. and P. mixta Nolte Acta Biol. Cracov., Ser. Bot. V práci Májovský et al. (1987) je práca citovaná nesprávne ako "Acta Biol. Cracov., Ser. Bot., 10 p. 167-184".
Czapik R. & Novotná I. 1969 Cyto-taxonomical and genetic problems of the Arabis hirsuta complex. II Acta Biol. Cracov., Ser. Bot.  
Czapik R. & Novotná I. 1972 Chromosome numbers of some representatives of the Arabis hirsuta complex from Czechoslovakia Preslia Niektoré z údajov uvádzaných v práci boli publikované už skôr v práci Novotná & Czapik (1971).
Danihelka J. & Rotreklová O. 2001 Chromosome numbers within the Achillea millefolium and the A. distans groups in the Czech Republic and Slovakia Folia Geobotanica  
Den Nijs J. C. M. & van der Hulst A. W. 1982 Biosystematic studies of the Rumex acetosella complex V. Cytogeography and morphology in the Czech Socialistic Republic and a part of Lower Austria (Austria) Folia Geobot. Phytotax. Slovenské lokality sú zahrnuté v mape rozšírenia cytotypov.
Dobeš Ch. 1999 Die Karyogeographie des Potentilla verna agg. (Rosaceae) in Österreich - mit ergänzenden Angaben aus Slowenien, Kroatien, der Slowakei und Tschechien Ann. Naturhist. Mus. Wien  
Doll R. 1977 Neue Taraxacum-Arten aus der Hohen Tatra I Preslia Doll (1977) opísal z Vysokých a Belianskych Tatier 8 nových druhov rodu Taraxacum. K týmto novým druhom, ako aj k druhu T. crocellum Soest, uviedol v tejto práci aj chromozómové počty. Žiaľ, pri počtoch neuviedol presné lokality, z ktorých odoberal materiál na karyologické analýzy, ani neuviedol bližšie metodiku zberu a určovania chromozómových počtov. V herbári JE síce existujú položky k týmto jeho tatranským zberom (Štěpánek 2007, in litt.), nie je z nich však zrejmé, ktoré položky sa vzťahujú ku konkrétnym počtom. Vzhľadom k týmto okolnostiam sú údaje z práce Doll (1977) uvádzané v databáze dvojakým spôsobom. V prípade, že v práci uvádza k určitému druhu len jednu lokalitu, predpokladáme, že chromozómový počet/počty sa vzťahuje/vzťahujú k jedincom z tejto lokality. V prípade, že k určitému druhu uvádza v práci viacero lokalít, pri chromozómovom počte/počoch, uvádzame v databéze len názov pohoria (t. j. Vysoké Tatry alebo len Tatry). Údaje uverejnené v práci Doll (1977) vyžadujú kritickú taxonomickú a karyologickú revíziu a je preto potrebné narábať s nimi opatrne. (Marhold 2007, ined.)
Dubovcová M. 1982 Rod Linaria Mill. na Slovensku   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Dubovcová M. 2007 [New records in Linaria]    
Dugátová Z. 1988 Karyotaxonómia niektorých problematických druhov rodu Vicia L.   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE. Chromozómy boli počítané z klíčiacich semien.
Dugátová Z. 2007 [New records in Vicia]    
Dvořák F. 1964 Taxonomické závěry ze studia počtu chromosomů druhů rodu Hesperis L. Preslia V článku nie je uvedené, kto zbieral a určoval materiál ani kto počítal chromozómy.
Dvořák F. 1979 Study of chromosomes of Angiosperms 8 Scripta Fac. Sci. Nat. UJEP Brunensis, Biologia  
Dvořák F. 1982 Some results of the study of Hesperis matronalis L. from the Belanské Tatry Mts. Biológia (Bratislava)  
Dvořák F. 1984 Annotated chromosome counts for Arenaria leptoclados, Arenaria patula and Arenaria serpyllifolia Biologia (Bratislava)  
Dvořák F. & Dadáková B. 1975a Karyological studies of Hesperis matronalis L. subsp. nivea (Baumg.) Kulcz. and Chorispora tenella (Pallas) DC. Biologia (Bratislava)  
Dvořák F. & Dadáková B. 1975b Study of chromosomes of angiosperms 2 Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. J. E. Purkynianae Brun. V práci sa uvádza, že "The karyological studies were carried out by B. Dadáková. The chromosome numbers were revised by F. Dvořák."
Dvořák F. & Dadáková B. 1975c [Report] Taxon Nie je uvedené, kto počítal chromozómy. Ide o duplicitné údaje, ktoré boli publikované aj v práci Dvořák & Dadáková (1975b: 33, 34).
Dvořák F. & Dadáková B. 1976a A contribution to the karyological studies of the taxa of the Slovakian flora Biologia (Bratislava) Chromozómy boli počítané z klíčiacich semien.
Dvořák F. & Dadáková B. 1976b Cytotaxonomic studies of some species of southern Moravia flora (Investigation of the chromosome numbers No. 3) Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Purkynianae Brun.  
Dvořák F. & Dadáková B. 1977a Contribution to the karyological study of the species of Slovakian flora Biologia (Bratislava)  
Dvořák F. & Dadáková B. 1977b [Report] Taxon  
Dvořák F. & Dadáková B. 1977c Karyotypes on some species of the Genus Crepis L. Biologia (Bratislava)  
Dvořák F. & Dadáková B. 1978a [Report] Taxon  
Dvořák F. & Dadáková B. 1978b [Report] Taxon  
Dvořák F. & Dadáková B. 1980a Karyotypes of two species of the genus Astragalus L. Biológia (Bratislava)  
Dvořák F. & Dadáková B. 1980b The karyotype of the species Silene nemoralis Waldst. et Kit. Biologia (Bratislava)  
Dvořák F. & Dadáková B. 1983 The karyotype of Lilium bulbiferum L. subsp. bulbiferum Biologia (Bratislava)  
Dvořák F. & Dadáková B. 1984 Chromosome counts and chromosome morphology of some selected species Folia Geobot. Phytotax.  
Dvořák F., Dadáková B. & Grüll F. 1975 Chromosome counts for Erysimum durum, Erysimum hieraciifolium and Chenopodium album Folia Geobot. Phytotax.  
Dvořák F., Dadáková B. & Grüll F. 1977 Studies of the morphology of chromosomes of some selected species Folia Geobot. Phytotax.  
Dvořák F., Grüll F., Kurka R., Růžička I. & Dadáková B. 1980 [Reports] Taxon  
Dvořák F., Grüll F., Růžička I. & Dadáková B. 1979 [Report] Taxon  
Dvořák F., Trnka P. & Dadáková B. 1978 Cytotaxonomic study of Tragopogon L. in Czechoslovakia Folia Geobot. Phytotax.  
Dvořáková M. 1973 Thlaspi finitimum, eine neue Art aus dem Verwandtschaftskreis von Thlaspi jankae Folia Geobot. Phytotax.  
Dvořáková M. 1985 Minuartia glaucina, eine neue Art aus der Minuartia verna-Gruppe Preslia  
Dvořáková M. 2003 Minuartia pauciflora, das karpatische Endemit aus der M. vena-Gruppe Preslia = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Džandová Š. 1966 Revízia druhov rodu Corispermum L. rastúcich na Slovensku   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE. Dva údaje z práce sú publikované v práci Májovský et al. (1970a); tu je uvedený jeden údaj, ktorý doposiaľ nikde publikovaný nebol.
Egorova T. V. & Tatanov I. V. 2003 On systematic position of Bolboschoenus planiculmis and B. koshewnikowii (Cyperaceae) Bot. Zhurn. = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Engell K. 1973 A Preliminary Morphological, Cytological, and Embryological Investigation in Polygonum viviparum Bot. Tidsskr.  
Fabianková K. 1972 Taxonomicko-chorologická charakteristika druhov podrodu Tetrahit (Gilib.) Rchb. na Slovensku   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE. Chromozómy boli počítané z klíčiacich semien; herbárové doklady k analyzovaným rastlinám neexistujú; existujú len doklady rastlín z analyzovaných populácií (Peniašteková & Goliašová 2007, in litt.)
Fabianková K. 1974 Variabilita a rozšírenie druhov Galeopsis pubescens Bess., G. tetrahit L. a G. bifida Boenningh. na území Slovenska   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE. Chromozómy boli počítané z klíčiacich semien; herbárové doklady k analyzovaným rastlinám neexistujú; existujú len doklady rastlín z analyzovaných populácií (Peniašteková & Goliašová 2007, in litt.).
Favarger C. 1959 Notes de caryologie alpine. III Bull. Soc. Neuchâteloise Sci. Nat. V práci nie je uvedené, kto materiál zbieral, ani kde je uložený doklad.
Favarger C. 1991 Liens génétiques entre la flore orophile des Tatras et celle des Alpes á la lumiere de quelques complexes polyploides Polish Bot. Stud.  
Feráková V. 1966 Príspevok k rozšíreniu a karyológii Iva xanthifolia Nutt. Biologia (Bratislava)  
Feráková V. 1968a Chromosome study in Lactuca quercina L. and Lactuca chaixii Vill. Folia Geobot. Phytotax.  
Feráková V. 1968b Ďalšie poznámky k rozšíreniu a karyológii Iva xanthiifolia Nutt. Biologia (Bratislava)  
Feráková V. 1971a Príspevok k taxonómii rodu Lactuca L.    
Feráková V. 1971b Chromosome numbers in some species of the Cichoriese [Cichorieae] from Slovakia Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot.  
Feráková V. 1972 Bemerkungen zur Flora der Umgebung der Stadt Hlohovec in der Slowakei III. Ergänzungen Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot. = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Feráková V. 1976 Ďalší výskyt karanténnej buriny Commelina communis L. na Slovensku Biologia (Bratislava) V článku sa spomínajú 2 lokality, neuvádza sa však, z ktorej z nich, resp. či z obidvoch pochádzali rastliny na cytologickú analýzu. V skutočnosi bol materiál analyzovaný z obidvoch lokalít (Feráková 2005, in litt.).
Feráková V. 1978 Cytotaxonomická problematika čeľade Compositae na Slovensku Acta Bot. Slov., Ser. A = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Feráková V. 1983 Kariotaksonomicheskie primechaniya k izbrannym vidam vysshikh rastenii Bratislavy i ee okrestnostei    
Feráková V. 1986 Botanické dielo J. Ľ. Holubyho zo súčasného hľadiska    
Feráková V. 1991 Nová lokalita Beckmannia eruciformis - kriticky ohrozeného druhu flóry Slovenska Bull. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava  
Feráková V. 1992 Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. - neofyt dendroflóry teplej klimatickej oblasti Slovenska Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Format. Protect. Nat.  
Feráková V. 1997a Poznámky ku vybraným inváznym, na Slovensku zriedkavo zastúpeným, druhom cievnatých rastlín    
Feráková V. 1997b Artemisia austriaca - druh kritický z karyotaxonomického hľadiska Preslia  
Feráková V. 2007 [New records in Artemisia, Chorispora, Crepis, Erucastrum, Fallopia, Helianthus, Lactuca, and Persicaria]    
Feráková V. & Bíziková L. 2006 Amaranthus deflexus - šíriaci sa epekofyt flóry Bratislavy Bull. Slov. Bot. Spoločn.  
Feráková V. & Gojdičová E. 2007 [New record in Crepis]    
Feráková V. & Javorčíková D. 1974 Floristische Angaben von der Stadt Bratislava und ihrer Umbebung I Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot. V článku nie je uvedené, kto zbieral materiál ani kto počítal chromozómy.
Feráková V. & Ješko C. 1970 Bemerkungen zur Flora der Umgebung der Stadt Hlohovec in der Slowakei II Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot. = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Feráková V. & Murín A. 1973 Cytotaxonomické a chorologické poznámky k druhu Achyrophorus maculatus (L.) Scop. Preslia V práci nie je uvedené, kto zbieral materiál a kto počítal chromozómy.
Feráková V. & Murín A. 1976 [Report] Taxon  
Feráková V. & Murín A. 1978 [Report] Taxon  
Feráková V. & Murín A. 1979 Karyologické štúdium druhu Syrenia cana (Piller et Mitterp.) Neilr. na Slovensku Biologia (Bratislava) Časť originálneho materiálu študovaných populácií venovaná V. Ferákovou je uložená na Oddelení taxonómie vyšších rastlín Botanického ústavu SAV, Bratislava.
Feráková V. & Murín A. 1981 Karyologické štúdim niektorých druhov vyšších rastlín na Devínskej Kobyle Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Format Protect. Nat.  
Feráková V. & Schwarzová T. 1974 K problematike cytotaxonomického výskumu synantropných druhov v ČSSR Acta Inst. Bot. Acad. Sci. Slov. V práci nie je uvedené kto zbieral a určoval materiál, ani kto počítal chromozómy. V práci sa uvádza, že údaje sú prevzaté z nepublikovaných údajov "Murín, Feráková, Schwarzová in Májovský et al. (1971, 1973)".
Feráková V. & Schwarzová T. 1981 Synantropizačné tendencie vo flóre modelového územia Devínska Kobyla Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Format. Protect. Nat.  
Feráková V. & Váchová M. 1976 [Report] Taxon Nie je uvedené, kto počítal chromozómy, pravdepodobne však asi len Váchová.
Feráková V., Kochjarová J., Králik E., Schwarzová T. & Záborský J. 1997 Cievnaté rastliny    
Forissier R. 1973 Recherches cytotaxonomiques préliminaires sur les genres Lembotropis, Cytisus, Chamaecytisus, Genista et Chamaespartium Bull. Soc. Neuchâteloise Sci. Nat.  
Fott B., Kobylka B. & Dohnal Z. 1966 Delectus seminum, fructum, sporarum, plantarumque anno 1966 collectorum   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Frančáková M. 1970 Rod Leucanthemum Mill. na Slovensku   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE. Údaje z diplomovej práce boli publikované v práci Májovský et al. (1974a).
Fuchsová O. 1969 Subspécie druhu Cardaminopsis arenosa (L.) Hay. na Slovensku   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE. Chromozómy boli počítané z klíčiacich semien odoberaných z herbárových položiek.
Fuchsová O. 2007 [New records in Arabidopsis]    
Futák J. 1982 Pulsatilla Mill. - Poniklec    
Gadella T. W. J. 1964 Cytotaxonomic studies in the genus Campanula Wentia  
Gajdošová A. 1988 Karyologická štruktúra jedle bielej (Abies alba Mill.) a jej dvoch populácií Biológia (Bratislava)  
Gajewski W. 1963 Cytogenetic relationships between Delphinium oxysepalum Borb. et Pax and D. elatum L. from Tatra Mountains Acta Soc. Bot. Poloniae  
Gálisová E. 1957 Poznámky k systematike rodu Clematis a jeho rozšírenie na Slovensku   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE. V práci nie je uvedené, kto ani z akých lokalít materiál zbieral.
Garajová S. 1959 Príspevok k cytologickým pomerom flóry okolia Bratislavy   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE. Takmer všetky údaje boli publikované v práci Májovský et al. (1970a); jeden údaj (Ficaria verna subsp. calthifolia) bol publikovaný v práci Májovský et al. (1974a).
Garbari F. (ed.) 2002 Chromosome numbers for the Italian flora   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Geltman D. 1984 Tsitotaksonomicheskoe izuchenie vidov roda Urtica (Urticaceae) flory SSSR Bot. Zhurn. = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Goliašová K. 1978 Variabilita Pulsatilla slavica, P. grandis, P. subslavica a problém introgresívnej hybridizácie   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE. Takmer všetky počty boli neskôr publikované v práci Goliašová (1985), resp. Futák (1982).
Goliašová K. 1985 Variabilita Pulsatilla slavica, P. grandis, P. subslavica a problém introgresívnej hybridizácie Biol. Práce Slov. Akad. Vied Počet chromozómov bol zisťovaný z klíčiacich semien nazbieraných v r. 1976-1977.
Goliašová K. 2007 [New record in Pulsatilla]    
Goltz von der B. & Paule J. 2007 [New records in Potentilla]    
Gregor T. 2007 [New records in Potentilla]    
Greilhuber J. & Speta F. 1985 Geographical variation of genome size at low taxonomic levels in the Scilla bifolia alliance (Hyacinthaceae) Flora  
Gremaud M. 1977 Contribution á la cytotaxonomie du genre Carduus Ber. Schweiz. Bot. Ges. Materiál pochádzal z výmeny botanických záhrad.
Gremaud M. 1981 Recherches de taxonomie expérimentale sur le Carduus defloratus L. s.l. (Compositae). I. Données taxonomiques. Variation caryologique Rev. Cytol. Biol. Vég. Botaniste Materiál pochádzal z výmeny botanických záhrad.
Grulich V. 1984 Notes on the Czechoslovak species of the genus Hylotelephium Preslia  
Háberová I. 1963 Problémy stanovenia polyploidného komplexu Achillea millefolium L. s. l. na Východoslovenskej nížine Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot. Súčasťou článku sú aj rozmery chromozómov jednotlivých taxónov a kríženca.
Hadač E. & Hašková V. 1956 Taxonomické poznámky o tatranských rostlinách ve vztahu k jejich cytologii Biologia (Bratislava)  
Hallonová A. 1980 Floristické pomery horskej skupiny Skalky (Strážovská hornatina)   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Hallonová A. 1982 Floristické pomery horskej skupiny Skalky (Strážovské vrchy) Stredné Slovensko V článku nie je uvedené, kto zbieral a určoval materiál, kto počítal chromozómy, ani kde dú dokladové položky uložené.
Hamalová O. 1978 Achillea distans W. et K. ex Willd. na Slovensku   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Hamalová O. 1982 Karyologické štúdium Achillea distans W. et K. ex Willd. na Slovensku Acta Fac. Paedag. Banská Bystrica, Ser. Sci. Natur. Údaje sú prevzaté z kandidátskej dizertačnej práce Hamalová (1978).
Haspelová A. 1960 Chromozómové analýzy sliviek používaných ako podpníky pre staré marhule na Slovensku a na južnej Morave Biológia (Bratislava) V originálnej práci nie je uvedený dátum zberu ani miesto uloženia dokladového materiálu.
Hindáková M. 1965 Počet a morfológia chromozómov u Ranunculus lateriflorus DC. z územia Slovenska Biologia (Bratislava)  
Hindáková M. 1975 Karyologické štúdium druhov rodu Bromus L. rastúcich na Slovensku   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Hindáková M. 1986 Karyological study of the Slovak flora X Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot.  
Hindáková M. 1992 Karyological study of the Slovak flora XXVII Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot.  
Hindáková M. 2000 Karyologické štúdium slovenskej flóry XXX Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot.  
Hindáková M. 2007 [New records in Anagallis and Cichorium]    
Hindáková M. & Činčura F. 1968 Angaben über die Zahl und Morphologie der Chromosomen einiger Pflanzenarten aus dem Territorium der Ostslowakei I Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot. V článku sa neuvádza, kto zbieral a určoval konkrétny materiál, na str. 181 je však uvedené, že prevažnú časť herbárových dokladov a semien na analýzy nazbieral a určil J. Májovský a len malú časť ostatní pracovníci Katedry botaniky PriF UK v r. 1963 a 1964. Na zadnej strane časopisu v tiráži je uvedené, že číslo bolo "vytlačené v apríli 1968", vpredu a v záhlaví článkov však figuruje rok 1967, ktorý ako rok vydania cituje aj práca Májovský et al. (1987).
Hindáková M. & Feráková V. 1983 [Report] Taxon  
Hindáková M. & Lhotská M. 1980 [Report] Taxon  
Hindáková M. & Májovský J. 1976 [Report] Taxon  
Hindáková M. & Májovský J. 1977 [Report] Taxon  
Hindáková M. & Schwarzová T. 1977 [Report] Taxon  
Hindáková M. & Schwarzová T. 1978 [Report] Taxon  
Hindáková M. & Schwarzová T. 1980 [Report] Taxon  
Hindáková M. & Schwarzová T. 1983 [Report] Taxon  
Hindáková M. & Schwarzová T. 1987 Karyological study of the Slovak flora XX Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot.  
Hindáková M. & Záborský J. 1977 [Report] Taxon  
Hindáková M., Feráková V. & Schwarzová T. 1985 Karyologisches Studium der slowakischen Flora VII Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot.  
Hindáková M., Májovský J. & Schwarzová T. 1986 Karyological study of the Slovak flora XVII Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot.  
Hodálová I. & Kochjarová J. 2006 Chromosome numbers and pollen fertility in the Senecio nemorensis group (Compasitae) in the Carpathians Biologia (Bratislava) V originálnej práci je uvedené, že herbárové doklady k analyzovaným rastlinám neexistujú.
Hodálová I. & Mereďa P. jun. 2007 [New records in Viola]    
Hodálová I. & Valachovič M. 1994 Rozšírenie Senecio ovatus subsp. ovatus, Senecio germanicus subsp. germanicus a ich hybridu (Compositae) v Karpatoch Bul. Slov. Bot. Spoločn. = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Hodálová I., Grulich V., Horová L., Valachovič M. & Marhold K. 2007 Occurrence of tetraploid and octoploid cytotypes in Senecio jacobaea subsp. jacobaea (Asteraceae) in Pannonia and the Carpathians Bot. J. Linn. Soc. V originálnej práci nie je uvedné, kto zisťoval ploidnú úroveň.
Holub J. 1992 10. Crataegus L. – hloh   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Holub J. & Jehlík V. 1987 Sporobolus cryptandrus v Československu Preslia  
Holub J. & Kmeťová E. 1988 Epilobium L. - Vŕbovka   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Holub J. & Křísa B. 1971 Pyrola carpatica Holub et Křísa, a new species among European wintergreens; with remarks on the name "Pyrola intermedia" Folia Geobot. Phytotax.  
Holub J., Měsíček J. & Javůrková V. 1970 Annotated chromosome counts of Czechoslovak plants (1-15) (Materials for "Flóra ČSSR" - 1) Folia Geobot. Phytotax.  
Holub J., Měsíček J. & Javůrková V. 1971 Annotated chromosome counts of Czechoslovak plants (16–30) (Materials for "Flóra ČSSR" – 2) Folia Geobot. Phytotax.  
Holub J., Měsíček J. & Javůrková V. 1972 Annotated chromosome counts of Czechoslovak plants (31–60) (Materials for "Flóra ČSSR"– 3) Folia Geobot. Phytotax.  
Hörandl E. 1994 Systematik und Verbreitung von Papaver dubium L. s. l. in Österreich Linzer Biol. Beitr. = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Hörandl E. & Greilhuber J. 2002 Diploid and autotetraploid sexuals and their relationships to apomicts in the Ranunculus cassubicus group: insights from DNA content and isozyme variation Plant Syst. Evol.  
Hörandl E., Florineth F. & Hadacek F. 2002 Weiden in Österreich und angrenzenden Gebieten   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Hoták Z. 2007 [New record in Poa]    
Hoták Z. & Jarolímová V. 2007 [New record in Poa]    
Hrabětová A., Dvořák F. & Dadáková B. 1983 Chromosome morphology of three species of the genus Cyclamen L. Biologia (Bratislava)  
Hrouda L. 1980 Studie rodu Ornithogalum L. s. l. v Českoskovensku   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Hrouda L. 2007 [New records in Ornithogalum]    
Hrouda L. & Kochjarová J. 1997 K taxonómii a cenológii rodu Soldanella L. v Západných Karpatoch. Taxonomické hodnotenie pieninských populácií    
Hrozienčik I. 1991 Floristické pomery Vajnorskej doliny   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Hrušovská Ľ. 1983 Floristické pomery severnej časti Považského Inovca   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE. Väčšinu údajov z diplomovej práce autorka publikovala neskôr v práci Hrušovská-Osuská (1988).
Hrušovská Ľ. 2007 [New record in Myosotis]    
Hrušovská-Osuská Ľ. 1988 Karyological study of some taxa of the flora of the northern part of Považský Inovec. Part I Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot. Ďalšie časti tohto článku už nevyšli.
Hunkeler C. & Favarger C. 1967 Contribution à la cytotaxonomie du genre Pimpinella L. Bull. Soc. Neuchâteloise Sci. Nat.  
Jankun A. 1966 Badania kariologiczne nad rodzajem Erysimum L. - Karyological studies in the genus Erysimum L. Acta Biol. Cracov., Ser. Bot.  
Jankun A. & Kovanda M. 1989 Sorbus margittaiana - an apomict of hybrid origin    
Jarolímová V. 2005 Experimental hybridization of species in the genus Rorippa Preslia = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE. Všetky údaje uvedené v danej práci boli už uverejnené v práci Javůrková-Kratochvílová & Tomšovic (1972).
Jarolímová V. & Hroudová Z. 1998 Chromosome numbers within the genus Bolboschoenus in Central Europe Folia Geobotanica Na str. 419 je mapka rozšírenia cytotypov všetkých skúmaných taxónov vrátane zo Slovenska.
Jasičová M. 1988 Trifolium L. - Ďatelina   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Javorčíková D. 1970 B-chromosomes in Cichorium intybus L. from Slovak localities Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot.  
Javorčíková D., Májovský J. & Uhríková A. 1997 Poznámky k flóre vyťaženého rašeliniska pri Poprade Bull. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava  
Javůrková-Kratochvílová V. & Tomšovic P. 1972 Chromosome study of the genus Rorippa Scop. em. Reichenb. in Czechoslovakia Preslia V originálnej práci je poznámka: "The plants examined were mostly kept as voucher specimens."
Jessen S. 1991 Neue Angaben zur Pteridophytenflora Osteuropas Farnblätter  
Jessen S. 1995 Asplenium trichomanes L. subsp. hastatum, stat. nov.: eine neue Unterart des Braunstiel-Streifenfarnes in Europa und vier neue intraspezifische Hybriden (Aspleniaceae: Pteridophyta) Ber. Bayer. Bot. Ges. = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Jessen S. & Rasbach H. 2005 Report (1) Biologia (Bratislava)  
Joachimiak A. & Kula A. 1993 Cytotaxonomy and karyotype evolution in Phleum sect. Phleum (Poaceae) in Poland Pl. Syst. Evol. = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Jongepierová I. & Jongepier J. W. 1989 Study on the taxonomy of Gymnadenia conopsea in Czechoslovakia - a preliminary report Mém. Soc. Roy. Bot. Belg.  
Kalhousová Y. 2007 [New records in Scilla]   Herbárové doklady k daným údajom neexistujú, v kultúre sú však stále pestované niektoré analyzované rastliny (Trávníček 2007, in litt.).
Kalková E. 1958 Príspevok k riešeniu cytologických pomerov niektorých domácich rastlinných druhov   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE. Chromozómy boli počítané z klíčiacich semien. V práci nie je uvedené či bol rôzny počet chromozómov spočítaný v rámci buniek jedného preparátu alebo v rámci viacerých preparátov. Počet chromozómov autorka uvádza ako "priemerný počet" "x" alebo "2x" (nie "n" a "2n"). V práci nie je uvedené, kto zbieral materiál.
Katina S. 1999 Príspevok ku taxonómii vybraných druhov rodu Populus   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Katina S. & Mičieta K. 1998 Príspevok ku karyotaxonómii niektorých druhov rodu Populus   Zborník referátov z konferencie V. Dendrologické dni Banská Štiavnica, 30. 9. - 1. 10. 1998
Kazubowska T. 1955 Badania nad liczbami chromosomóv dwóch tatrzańskich gatunków rodzaju Carduus L. Acta Soc. Bot. Poloniae V článku nie je priamo uvedené, kto rastliny zbieral, určoval a kto počítal chromozómy. V tomto zmysle však autorka žiadne meno iného autora nespomína.
Kelcová M. 1968 Taxonomické pomery u Alyssum montanum a nižších taxónov   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE. Pre oba poddruhy (subsp. montanum aj subsp. brymii) je v práci aj spoločná tabuľka s meraniami chromozómov a idiogram. Chromozómy boli počítané z naklíčených semien.
Kelcová M. 2007 [New records in Alyssum]    
Kirschner J. 1979 A new species of the Luzula campestris-multiflora complex in Central Europe Folia Geobot. Phytotax.  
Kirschner J. 1992 Karyological differentiation of Luzula sect. Luzula in Europe Thaiszia - J. Bot., Košice V originálnej práci je poznámka: "The AL symbol denotes unfragmented chromosomes of ´normal´ diploids and polyploids. BL chromosomes are those fragmented once (chromosomes of half the size of the AL ones); CL chromosomes underwent two fragmentation steps and are of quarter size.
Kirschner J. & Štěpánek J. 1985a "Taraxacum hoppeanum" and its allies (Studies in Taraxacum 4.) Preslia  
Kirschner J. & Štěpánek J. 1985b Selected and annotated chromosome counts in Taraxacum sect. Palustria Dahlst. (Studies in Taraxacum 3.) Folia Geobot. Phytotax.  
Kirschner J. & Štěpánek J. 1986 Towards a monograph of Taraxacum sect. Palustria (Studies in Taraxacum 5.) Preslia  
Kirschner J. & Štepánek J. 1992 Notes on the series of Taraxaca exsiccata, Fasc. I-IV (Studies in Taraxacum 9.) Preslia  
Kirschner J. & Štěpánek J. 1994 Taraxacum sect. Palustria (Compositae) in Bohemia. A contribution to the RAMSAR sites Thaiszia - J. Bot., Košice  
Kirschner J. & Štěpánek J. 1997 Notes on the series of Taraxaca Exsiccata, Fasc. V–VII (Studies in Taraxacum 16) Preslia  
Kirschner J. & Štěpánek J. 2007 [New record in Taraxacum]    
Kirschner J., Štěpánek J., Tichý M., Krahulcová A., Kirschnerová L. & Pellar L. 1994 Variation in Taraxacum bessarabicum and allied taxa of the section Piesis (Compositae): allozyme diversity, karyotypes and breeding behaviour Folia Geobot. Phytotax. V práci nie je uvedené, kto počítal chromozómy.
Klášterská I. 1969a Cytology and some chromosome numbers of Czechoslovak roses I Folia Geobot. Phytotax. Takmer všetky údaje sú duplicitne publikované (avšak s menej podrobnými údajmi) aj v práci Klášterská (1969b), ktorá vyšla v časopise Taxon. Tento článok vyšiel ale pravdepodobne skôr ako práca Klášterská (1969a), publikovaná v časopise Folia Geobotanica. Taxon vyšiel v júni 1969, zatiaľ čo Folia Geobotanica 30. júna 1969. Dátum zberu pri jednotlivých údajoch sa vzťahuje na rok, kedy boli z rastliny odoberané semená na ďalšie pestovanie v BÚ ČSAV v Průhoniciach, resp. kedy bola rastlina presadená z pôvodného stanovišťa do živej zbierky v Průhoniciach.
Klášterská I. 1969b [Report] Taxon Všetky tu uvádzané chromozómové počty sú publikované aj v článku Klášterská (1969a), kde sú uvedené aj podrobnejšie údaje o materiáli.
Klášterská I. & Klášterský I. 1974 Cytology and some chromosome numbers of Czechoslovak roses II Bot. Not. V originálnej práci nie je uvedené, kto zbieral materiál, kto ho určoval, ani kto počítal chromozómy.
Kmeťová E. 1972 Taxonómia druhu Dianthus plumarius L. na Slovensku   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE. Chromozómy boli počítané z klíčiacich semien. Herbárové doklady k analyzovaným rastlinám neexistujú, v SAV existujú len doklady iných rastlín z analyzovaných populácií (Kmeťová 2007, in litt.).
Kmeťová E. 1979 Dianthus seguieri agg. a Dianthus collinus agg. v ČSSR Acta Bot. Slov., A Údaje sú prevzaté z diplomovej práce Blažková (1964). Chromozómy boli počítané z klíčiacich semien. Herbárové doklady k analyzovaným rastlinám neexistujú; v SLO existujú len doklady iných rastlín z analyzovaných populácií (Kmeťová 2007, in litt.).
Kmeťová E. 1982 Zaujímavá populácia druhu Dianthus serotinus Waldst. et Kit na Záhorskej nížine Acta Bot. Slov., A Chromozómy boli počítané z klíčiacich semien. Herbárové doklady k analyzovaným rastlinám neexistujú, v SAV existujú len doklady iných rastlín z analyzovaných populácií (Kmeťová 2007, in litt.).
Kmeťová E. 1985 Taxonómia druhu Dianthus praecox Kit. na Slovensku Biol. Práce Slov. Akad. Vied Materiál na karyologické štúdium bol zbieraný "v priebehu vegetačnej sezóny 1968-1969". Údaje sú prevzaté z kandidátskej dizertačnej práce Kmeťová (1972). Chromozómy boli počítané z klíčiacich semien. Herbárové doklady k analyzovaným rastlinám neexistujú, v SAV existujú len doklady iných rastlín z analyzovaných populácií (Kmeťová 2007, in litt.).
Kochjarová J. 1991 Karyological study of the Slovak flora XXIII Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot.  
Kochjarová J. 1992 Karyological study of the Slovak flora XXVIII Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot.  
Kochjarová J. 1997 Náčrt taxonomickej problematiky rodu Tephroseris v Západných Karpatoch Preslia  
Kochjarová J. 1998 Rod Tephroseris (Rchb.) Rchb. v geografickom priestore Západných Karpát (taxonomicko-chorologická štúdia)   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Kochjarová J. 2000 Karyologická analýza populácií Scilla bifolia agg. z Drienčanského krasu    
Kochjarová J. 2005a Reports (2-3) Biologia (Bratislava)  
Kochjarová J. 2005b Scilla bifolia group in the Western Carpatians and adjacent part of the Pannonian lowland: annotated chromosome counts Preslia Z každej populácie bolo analyzovaných približne 5 cibúľ. Súčasťou článku sú aj mapy rozšírenia cytotypov.
Kochjarová J. 2006 Reports (12-14) Biologia (Bratislava)  
Kochjarová J. & Bernátová D. 1995 Chromosome numbers of several rare, endangered and endemic species of the flora of Slovakia Biologia (Bratislava)  
Kocianová E. 2007 [New records in Potentilla]    
Kolník M. 2007 [New records in Arabidopsis]    
Kolník M. & Goliašová K. 2006 Reports (15-16) Biologia (Bratislava)  
Kolník M. & Marhold K. 2006 Distribution, chromosome numbers and nomenclature conspect of Arabidopsis halleri (Brassicaceae) in the Carpathians Biologia (Bratislava) V originálnej práci nie je uvedené, kto zbieral materiál, kto ho určoval, kto počítal chromozómy ani kde sú uložené herbárové doklady.
Končalová M. N. & Klášterský I. 1978 Cytology and chromosome numbers of some Czechoslovak roses III Folia Geobot. Phytotax. Ako dokladové číslo je pri údajoch v zátvorke uvedené číslo, pod ktorým boli rastliny pestované v kultúre. V Májovský et al. (1987) je táto literatúra nesprávne citovaná ako "Končalová & Klášterský (1975)". Pri väčšine údajov nie je v originálnej práci uvedené, kto zbieral materiál.
Končalová M. N., Jehlík V. & Měsíček J. 1986 Chromosome numbers of some Oenothera species (subgenus Oenothera) from Czechoslovakia Folia Geobot. Phytotax.  
Koopmans A. 1970 Species differentiation in Papaver dubium New Phytol.  
Kormuťák A. 1975 Karyological structure of some Pinus species Biologia (Bratislava) Herbárové doklady k analyzovaným jedincom zberané neboli (Kormuťák 2007, in litt.).
Kormuťák A. 1987 Karyological relationships among some Abies species Biológia (Bratislava) V originálnej práci nie je počet chromozómov explicitne uvedený, počet však vyplýva z úvodu práce a z fotografií cytologických preparátov na str. 46-47. Herbárové doklady k analyzovaným jedincom zberané neboli (Kormuťák 2007, in litt.).
Kothajová H. 1986 Floristické pomery ostrova Kopáč   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Koutecký P. 2007a Morphological and Ploidy Level Variation of Centaurea phrygia agg. (Asteraceae) in the Czech Republic, Slovakia and Ukraine Folia Geobotanica  
Koutecký P. 2007b [New record in Centaurea]    
Kovanda M. 1966a Some Chromosome Counts in the Campanula rotundifolia Complex Preslia  
Kovanda M. 1966b Campanula xylocarpa – a new species of the series Saxicolae Witasek Folia Geobot. Phytotax.  
Kovanda M. 1966c Some Chromosome Counts in the Campanula rotundifolia Complex II Folia Geobot. Phytotax.  
Kovanda M. 1968 Cytotaxonomic studies in the genus Jasione L. I. Jasione montana L. Folia Geobot. Phytotax.  
Kovanda M. 1970 Polyploidy and variation in the Campanula rotundifolia complex. Part I. (General) Rozpr. Českoslov. Akad. Věd  
Kovanda M. 1977 Polyploidy and Variation in the Campanula rotundifolia Complex. Part II. (Taxonomic). 2. Revision of the Groups Vulgares and Scheuchzerianae in Czechoslovakia and Adjacent Regions Folia Geobot. Phytotax.  
Kovanda M. 1981 Studies in Phyteuma Preslia Chromozómy boli počítané z preparátov pripravených z materských peľových zŕn.
Kovanda M. 1983 Chromosome numbers in selected Angiosperms (1) Preslia  
Kovanda M. 1984 Chromosome numbers in selected Angiosperms (2) Preslia  
Kovanda M. 1996 Chromosome number studies in Campanula patula Biologia (Bratislava)  
Kovanda M. & Kubát K. 2004 Aster L. - hvězdnice   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Kozieradzka-Kiszkurno M., Swierczynska J. & Bohdanowicz J. 2002 Polyploidization in the suspensor of Triglochin palustre L. (Juncaginaceae) Acta Biol. Cracov., Ser. Bot. = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Krahulcová A. 1994 Cytogeography of Geum montanum (Rosaceae) Folia Geobot. Phytotax. = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Krahulcová A. 2003 Chromosome numbers in selected monocotyledons (Czech Republic, Hungary, and Slovakia) Preslia  
Krahulcová A. 2007 [New records in Geum]   Existencia údajov bola spomenutá už v práci Krahulcová (1994: 90), kde však neboli uvedené konkrétne lokality.
Krahulcová A. & Jarolímová V. 1993 Ecology of Two Cytotypes of Butomus umbellatus I. Karyology and Breeding Behaviour Folia Geobot. Phytotax.  
Krahulcová A., Krahulec F. & Kirschner J. 1996 Introgressive hybridization between a nativ and an introduced species: Viola lutea subsp. sudetica versus V. tricolor Folia Geobot. Phytotax. V článku nie je uvedené kto počítal chromozómy, ani kde je uložený materiál.
Krahulec F. 1987 Festuca saxatilis – a new species of the Czechoslovak flora Preslia  
Králik E. 1970 Štúdium variability populácií Dianthus carthusianorum L. s. l. na Slovensku   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE. Zo 7 v práci uvádzaných údajov, bolo 5 publikovaných v práci Májovský et al. (1974a). Chromozómy boli počítané z klíčiacich semien.
Králik E. 1977 Príspevok ku poznaniu floristických pomerov Nízkych Beskýd   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE. Všetky tu uvedené údaje (celkovo 6 na str. 196) sú prevzaté z prác Májovský et al. (1976, 1978), hoci to v originálnej práci nie je uvedené. Údaje sú preto excerpované len z prác Májovský et al. (1976, 1978).
Králik E. 1984 Myosotis palustris aggr. na Slovensku   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE. V práci nie je uvedené, kto určoval materiál. Časť údajov z kandidátskej práce bola neskôr publikovaná v práci Králik (1986), zvyšné údaje publikované neboli. Na podstatnú časť z nich sa odvoláva Májovský et al. (1987).
Králik E. 1986 Karyological study of the Slovakian flora XVI Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot.  
Králik E. 1997 Euphrasia L. - Očianka   V originálnej práci sú ako autori počtov uvedení "Murín et Májovský".
Králik E. 2007 [New records in Dianthus and Myosotis]   Viaceré údaje sú uvedené taktiež v práci Májovský et al. (1987), avšak bez bližšej lokalizácie.
Králik E. & Hrozienčik I. 2000 Karyologické štúdium slovenskej flóry XXXIV Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot. V článku je meno druhého autora nesprávne uvádzané ako "Hrozienčík".
Králik E. & Kothajová H. 2000 Karyologické štúdium slovenskej flóry XXXIII Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot.  
Králik E. & Mičáková E. 2007 [New records in Myosotis]    
Krendl F. 1993 Chromosomenzahlen und geographische Verbreitung in der Gattung Galium (Sect. Leptogalium - Rubiaceae) Biosyst. Ecol. Ser. V originálnej práci nie je uvedené, kde sú uložené konkrétne doklady. V metodike sa len píše, že "Das zugehörige Herbarmaterial liegt zum größten Teil im Herbarium Wien (W), nur wenige Belege werden in Graz (GJO) und Klagenfurt (KL) und im Privatherbarium Gutermann (Wien) aufbewahrt."
Krendl F. 2003 Galium glaucum L. und Galium eruptivum Krendl sp. n. (Rubiaceae) Ann. Naturhist. Mus. Wien Položky analyzovaných jedincov publikovaných v originálnej práci sú uložené najmä v herbári W, niektoré v herbári WU alebo v súkromných zbierkach Grims a Gutermann.
Kubát K. 1980a Papaver dubium agg. v Československu   V práci nie je uvedené meno zberateľa a určovateľa materiálu, ani kto počítal chromozómy (ani či ide príp. o prevzatý údaj) a kde je dokladový materiál uložený. Cytologicky analyzované populácie sú v originálnej práci uvedené bez konkrétnej lokality, ich lokalizácia je len vyznačená na mape.
Kubát K. 1980b Bemerkungen zu einigen tschechoslowakischen Arten der Gattung Papaver Preslia  
Kubát K. 2007 [New records in Papaver]    
Kukkonen I. 2000 Lycopodiaceae   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Kulová Y. 1991 Cytotaxonomická studie Scilla bifolia agg.   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Kvist G. 1987 Identity of the material of the Ranunculus auricomus group in the Linnean Herbarium Ann. Bot. Fenn. = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Kytka J. 1976 Štúdium niektorých populácií Betula pubescens Ehrh. na Slovensku   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Kytka J. 1979 O možnosti krížiteľnosti Betula pendula Roth. a Betula pubescens Ehrh.   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Kytka J. 1982 Počet chromozómov a poznámky ku Betula atrata Domin a Betula obscura Kotula ex Fiek Folia Dendrol.  
Látalová H. 2003 Polyploidní komplex Campanula patula L.   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Látalová H. 2007 [New records in Campanula]    
Leskovjanská A. 2007 [New records in Cirsium, Eupatorium, Lapsana, Leontodon, Medicago, Melilotus, Plantago, Salvia, Senecio, Silene, Sonchus, Tanacetum, Thlaspi, Trifolium, and Veronica]    
Letz R., Uhríková A. & Májovský J. 1999 Chromosome numbers of several interesting taxa of the flora of Slovakia Biologia (Bratislava)  
Lihová J., Marhold K. & Neuffer B. 2000b Taxonomy of Cardamine amara (Cruciferae) in the Iberian Peninsula Taxon  
Lihová J., Marhold K., Tribsch A. & Stuessy T. 2004 Morphometric and AFLP Re-evaluation of Tetraploid Cardamine amara (Brassicaceae) in the Mediterranean Syst. Bot. V originálnej práci nie je uvedené, kto počítal chromozómy. V originálnej práci je v metodike uvedené, že chromozómy boli počítané u dvoch až piatich rastlín z každej populácie.
Lihová J., Mártonfi P. & Mártonfiová L. 2000a Experimental study on reproduction of Hypericum x desetangsii nothosubsp. carinthiacum (A. Fröhl.) N. Robson (Hypericaceae) Caryologia = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Lihová J., Tribsch A. & Marhold K. 2003 The Cardamine pratensis (Brassicaceae) group in the Iberian Peninsula: taxonomy, polyploidy and distribution Taxon V originálnej práci nie je uvedené kto určoval materiál, ani kto počítal chromozómy.
Lindauerová T. & Maláriková Z. 1972 Adatok a Senecio erucifolius L., S. nemorensis L., Erechthites hieraciifolia (L.) Raf., Ligularia clivorum Maxim. és Arnica montana L. citológiai viszonyaihoz Bot. Közlem. V originálnej práci je uvedené, že chromozómy boli počítané z klíčiacich semien, ktoré pochádzali z Botanickej záhrady Univerzity Komenského v Bratislave.
Liptáková G. 1963 Rozbor populácií Festuca supina Schur vo Vysokých Tatrách   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Löve Á. & Löve D. 1958 An unusual polyploid series in Triglochin maritimum agg. Proc. Genet. Soc. Canada = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Luszczek D., Swierczynska J. & Bohdanowicz J. 2000 Polyploidization of Suspensor Basal Cell in Triglochin maritimum L. (Juncaginaceae) Acta Biol. Cracov., Ser. Bot. = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Lysák M. A. & Doležel J. 1998 Estimation of nuclear DNA content in Sesleria (Poaceae) Caryologia Herbárové doklady neexistujú, boli zničené pri povodni v r. 1997 (Lysák 2007, in litt.).
Lysák M. A., Číhalíková J. & Doležel J. 1997 Morphometric and karyological analysis of a population of Sesleria sadleriana Janka in the Biele Karpaty Mountains (Slovakia) Folia Geobot. Phytotax.  
Mahelka V., Suda J., Jarolímová V., Trávníček P. & Krahulec F. 2005 Genome size discriminates between closely related taxa Elytrigia repens and E. intermedia (Poaceae: Triticeae) and their hybrid Folia Geobotanica V práci nie je uvedené kto zbieral materiál, kto ho určoval, ani kto stanovoval stupeň ploidie.
Májovský J. 1987 Nadutec nafúknutý /Myrrhoides nodosa (L.) Cannon/ aj na Slovensku Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot. = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Májovský J. & Bernátová D. 1996 Sorbus pekarovae sp. nova: a new hybridogeneous species from the Veľká Fatra Mts Biologia (Bratislava)  
Májovský J. & Feráková V. 1973 Chorispora tenella (Pall.) DC., nový druh slovenskej flóry Biologia (Bratislava)  
Májovský J. & Hegedüšová Z. 1993a Pulmonaria L. - Pľúcnik   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE. Flóra Slovenska V/1 vyšla v dotlači ešte v roku 1995.
Májovský J. & Hegedüšová Z. 1993b Symphytum L. - Kostihoj   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE. Flóra Slovenska V/1 vyšla v dotlači ešte v roku 1995.
Májovský J. & Hegedüšová Z. 1997 Linaria Mill. - Pyštek    
Májovský J. & Hindáková M. 1990 Agrostis pyrenaica Pourret und Agrostis rupestris All. in der Slowakei I Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot.  
Májovský J. & Murín A. 1974 Neue oder bemerkenswerte Arten in der Flora der Slowakei IV. Diploide Populationen des Färber-Waid aus der Slowakei Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot.  
Májovský J. & Murín A. 1977 Sternbergia colchiciflora W. et K. na Slovensku Biologia (Bratislava)  
Májovský J. & Murín A. 1980a Cytotaxonomické poznatky o druhu Trifolium orbelicum Velen. na Slovensku.    
Májovský J. & Murín A. 1980b Cytotaxonomy of the genus Pulmonaria L. in Slovakia Bol. Soc. Brot. Z článku nie je zrejmé, kto zbieral materiál, kto ho determinoval a kto počítal chromozómy. Pri údajoch je uvedené len "det. ..." K údajom Pulmonaria mollis Wulfen ex Hornem. subsp. mollis je v článku aj fotografia chromozómov, nie je však uvedené, ku ktorému konkrétnemu údaju sa vzťahuje.
Májovský J. & Murín A. 1981 Festuca arundinacea Schreb. subsp. orientalis (Kern. ex Hack.) Tzvelev – nový taxón slovenskej flóry Biologia (Bratislava)  
Májovský J. & Murín A. 1985 Karyotaxonomisches Studium des Allium ericetorum aggr. Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot.  
Májovský J. & Murín A. 1988 Trifolium medium Grufb. in L. ex Huds. wächst nicht in der Slowakei Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot. Údaje o počtoch chromozómov uvedené v článku sú veľmi nepresne citované a citácie sa zväčša ani neobjavujú v zozname literatúry. Pri citácii "Murín et Májovský (1986)" má byť správne rok "1987", v prípade citácie "Murín (1987)" ide buď o prácu "Murín et Májovský (1987)" alebo "Murín et Májovský (1983)" a pod. Jasičová (1988) cituje túto prácu chybne ako publikovanú v r. "1987", resp. "1987 (v tlači)".
Májovský J. & Murín A. 1990 Amoria orbelica (Velenovsky) Májovský in der Slowakei Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot.  
Májovský J. & Uhríková A. 1982 Karyotaxonomisches Studium einiger Arten der Flora der Slowakei Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot.  
Májovský J. & Uhríková A. 1985a Sedum telephium aggr. in der Slowakei Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot.  
Májovský J. & Uhríková A. 1985b Karyotaxonomisches Studium einiger Arten der slowakischen Flora V Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot. V článku nie je uvedené, kto zbieral a určoval materiál a kto počítal chromozómy.
Májovský J. & Uhríková A. 1990a Karyosystematisches Studium der Gattung Sorbus L. emend. Cr. in der Slowakei I Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot.  
Májovský J. & Uhríková A. 1990b Mercurialis perennis L. in der Slowakei Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot.  
Májovský J. & Váchová M. 1982 Karyotaxonomischer Beitrag zu einigen Arten der slowakischen Flora Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot.  
Májovský J. & Váchová M. 1986 Karyological study of the Slovak flora XIII Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot.  
Májovský J. et al. 1970a Index of chromosome numbers of Slovakian flora (Part 1) Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot.  
Májovský J. et al. 1970b Index of chromosome numbers of Slovakian flora Part 2 Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot.  
Májovský J. et al. 1974a Index of chromosome numbers of Slovakian flora (Part 3) Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot.  
Májovský J. et al. 1974b Index of chromosome numbers of Slovakian flora Part 4 Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot.  
Májovský J. et al. 1976 Index of chromosome numbers of Slovakian flora (Part 5) Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot.  
Májovský J. et al. 1978 Index of chromosome numbers of Slovakian flora (Part 6) Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot.  
Májovský J., Feráková V. & Murín A. 1972 Poznámky k indexu počtov chromozómov slovenskej flóry Acta Ecol. Nat. Ac. Reg., Praha  
Májovský J., Murín A. & Hindáková M. 1991 Karyotaxonomic studies of Slovak populations of the genus Crocus L. Part 1 Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot. V originálnej práci sú uvedené analýzy karyotypu, tabuľky s rozmermi chromozómov a idiogramy vztahujúce sa k údajom č. 5286 (Crocus heuffelianus Herb.) a 5290 a 1942 (C. discolor G. Reuss).
Májovský J., Murín A. & Uhríková A. 1984 Gattung Muscari Miller in der Slowakei Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot. V práci Májovský et al. (1987) je ročník časopisu nesprávne uvedený ako č. 32.
Májovský J., Murín A., Feráková V., Hindáková M., Schwarzová T., Uhríková A., Váchová M. & Záborský J. 1987 Karyotaxonomický prehľad flóry Slovenska    
Májovský J., Uhríková A. & Dúbravcová Z. 1996 Karyotaxonomic analysis of supramontane populations of species of the genus Astragalus in Slovakia Oecologia Montana V práci nie je uvedené, kto konkrétne zbieral materiál a počítal chromozómy, ani kde sú uložené doklady.
Májovský J., Uhríková A., Javorčíková D., Mičieta K., Králik E., Dúbravcová Z., Feráková V., Murín A., Černušáková D., Hindáková M., Schwarzová T. & Záborský J. 2000 Prvý doplnok karyotaxonomického prehľadu flóry Slovenska Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot.  
Makovcová Š. 2007 [New record in Corispermum]    
Mandák B., Pyšek P., Lysák M., Suda J., Krahulcová A. & Bímová K. 2003 Variation in DNA-ploidy Levels of Reynoutria Taxa in the Czech Republic Ann. Bot. = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Marcussen T. & Borgen L. 2000 Allozymic variation and relationships within Viola subsection Viola (Violaceae) Pl. Syst. Evol. = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Marhold K. 1983 Agregátny druh Cardamine pratensis L. s. l. na Slovensku   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE. Takmer všetky údaje (okrem dvoch pochybných) boli publikované v prácach Marhold (1984) a Marhold & Záborský (1986).
Marhold K. 1984 Karyotaxonomické poznámky ku Cardamine pratensis agg. na Slovensku Biologia (Bratislava) Na str. 906 je mapka rozšírenia cytotypov jednotlivých taxónov.
Marhold K. 1991 Rod Cardamine L. v karpatskej a panónskej oblasti   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE. Všetky údaje z dizertačnej práce boli neskôr uverejnené v práci Marhold (1994).
Marhold K. 1992 A multivariate morphometric study of the Cardamine amara group (Cruciferae) in the Carpathian and Sudeten mountains Bot. J. Linn. Soc.  
Marhold K. 1994 Chromosome numbers of the genus Cardamine L. (Cruciferae) in the Carpathians and in Pannonia Phyton (Horn)  
Marhold K. & Valachovič M. 1990 Rozšírenie a ekológia druhu Petrocallis pyrenaica (L.) R. Br. v Belanských Tatrách Biologia (Bratislava) V originálnej práci nie je uvedené, kto zbieral materiál, kto materiál determinoval, ani kto počítal chromozómy.
Marhold K. & Záborský J. 1986 A new species of Cardamine pratensis agg. from Eastern Slovakia Preslia V originálnej práci nie je uvedené, kto určoval materiál ani kto počítal chromozómy.
Marhold K., Hroudová Z., Ducháček M. & Zákravský P. 2004 The Bolboschoenus maritimus group (Cyperaceae), in Central Europe, including B. laticarpus, spec. nova Phyton (Horn, Austria) = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Marhold K., Jongepierová I., Krahulcová A. & Kučera J. 2005 Morphological and karyological differentiation of Gymnadenia densiflora and G. conopsea in the Czech Republic and Slovakia Preslia Údaje o herbárových dokladoch nachádzajúcich sa v BRNU sa vzťahujú k ďalším rastlinám z populácie, nie priamo k analyzovaným rastlinám (Jongepierová 2005, in litt.).
Mártonfi P. 1995 Teucrium montanum (Lamiaceae) in the Czech and Slovak Republics Preslia V originálnej práci nie je uvedené kto determinoval rastliny, ani kto počítal chromozómy.
Mártonfi P. 2001 New species of the genus Hypericum sect. Hypericum (Guttiferae) from Slovakia Folia Geobotanica  
Mártonfi P. & Mártonfiová L. 1996 Thymus chromosome numbers from Carpathians and Pannonia Thaiszia - J. Bot., Košice  
Mártonfi P., Mártonfiová L. & Lehocká V. 2002 Poznámky k výskytu druhu Onosma arenaria v Slovenskom krase   V práci nie je uvedené, kto zbieral a určoval materiál, kde sú uložené dokladové položky, ani kto počítal chromozómy.
Mártonfi P., Repčák M. & Mihoková L. 1996 Hypericum maculatum Crantz subsp. maculatum × H. perforatum L. (Hypericaceae): corroboration of natural hybridization by secondary metabolite analysis Folia Geobot. Phytotax.  
Mártonfiová L. 2004 Karyotype studies in Pulsatilla zimmermannii Biologia (Bratislava)  
Mártonfiová L. 2006 Possible Pathways of the Gene Flow in Taraxacum Sect. Ruderalia Folia Geobot. V práci sú uvádzané aj ploidné stupne ku krížencom vzniknutým experimentálnymi kríženiami z prezentovaných rodičovských jedincov, ktoré však nie sú z originálnej práce excerpované do databázy. V originálnej práci je na str. 185 uvedené, že chromozómy boli počítané u 120 rastlín slúžiacich na experimentálne kríženie. Z nich je v originálnej práci počet uvedený len k 65 rastlinám, ktoré boli použité pri hybridizačných experimentoch. Zvyšné jedince z rôznych dôvodov pri experimentoch použité neboli (zlý zdravotný stav a pod.) a počty k nim neboli preto ani zverejnené v publikácii (Mártonfiová 2006, in litt.)
Mártonfiová L. 2007 [New records in Armeria, Arum, Campanula, Chenopodium, Corispermum, Duchesnea, Erythronium, Fritillaria, Glechoma, Hedera, Leucojum, Onobrychis, Ranunculus, Sorbus, Symphyotrichum, Tussilago, and Viola]    
Mártonfiová L., Majeský Ľ. & Mártonfi P. 2004 Príspevok k poznaniu reprodukčných spôsobov v sekcii Ruderalia rodu Taraxacum    
Matuščinová E. 1968 Cytotaxonomické štúdium Festuca rubra L. zo šiestich lokalít na Slovensku   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Medvecká E. 1975 Cytotaxonomické štúdium rodu Ficaria Guett. na Slovensku   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Medvecká E. 2007 [New records in Ficaria]    
Mercel F. 1988 Rozšírenie a variabilita zástupcov rodov Cornus L., Swida Opiz a Corylus L. na Slovensku Acta Dendrologica V originálnej práci nie je explicitne uvedené, kto materiál zbieral, kto ho určoval a kto počítal chromozómy. Chromozómy boli počítané z klíčiacich semien.
Mereďa P. jun. 1996 Epipactis pseudopurpurata Mereďa, spec. nova (Orchidaceae) – eine neue autogame Sitter-Art aus der Slowakei Preslia  
Mereďa P. jun. & Potůček O. 1998 Epipactis futakii, spec. nova (Orchidaceae) – eine neue kleistogam blühende Sitter-Art aus der Slowakei Preslia  
Mereďa P. jun., Hodálová I., Mártonfi P. & Kolarčik V. 2006 Reports (17-22) Biologia (Bratislava) V originálnej práci je meno spoluautora analýz uvedené chybne ako "Kolarčík".
Měsíček J. 1970 Chromosome counts in Cardaminopsis arenosa agg. (Cruciferae) Preslia  
Měsíček J. & Hrouda L. 1974 Chromosome numbers in Czechoslovak species of Gagea (Liliaceae) Folia Geobot. Phytotax.  
Mettin D. 1961 Die Chromosomenzahlen einiger bisher nicht untersuchter Vicia-Arten Kulturpflanze  
Mičáková E. 1990 Karyológia druhov Myosotis alpestris a Myosotis stenophylla a ich rozšírenie na Slovensku   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE. Väčšina údajov z diplomovej práce bola publikovaná v práci Májovský et al. (2000).
Michalková E. 1989 Galium mollugo agg. na Slovensku   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE. Všetky údaje z dizertačnej práce boli neskôr publikované v práci Michalková (1991).
Michalková E. 1991 Výsledky štúdia počtov chromozómov Galium mollugo agg. na Slovensku Biologia (Bratislava) V práci je uvedená aj mapka rozšírenia cytotypov na Slovensku (str. 806).
Michalková E. 1993 Galium mollugo agg. (Rubiaceae) in Slovakia Preslia = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Michalková E. 1998 Chromosome numbers of the two species of the genus Odontites (Scrophulariaceae) in Slovakia Biologia (Bratislava)  
Michalková E. 1999 Erysimum pallidiflorum Jáv. (Brassicaceae) na Slovensku Ochr. Prír. (Banská Bystrica)  
Michalková E. 2000 Chromosome numbers of Erysimum odoratum (Brassicaceae) in Slovakia Biologia (Bratislava) Chromozómy boli počítané z klíčiacich semien.
Michalková E. 2004 Kľúč na určenie druhov rodu Erysimum L. (Brassicaceae) na Slovensku Bull. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava V článku nie je uvedené, kto zbieral materiál a kde sú položky uložené.
Michalková E. 2005 Chromosome numbers of the Erysimum diffusum group (Brassicaceae) in Slovakia in relation to the Pannonian region Biologia (Bratislava) V originálnej práci je uvedené, že karyologickú revíziu a fotografie chromozómov urobila Dr. V. Jarolímová (Botanický ústav AV ČR, Průhonice).
Michalková V. 1967 Tetraploide Population der Art Corydalis cava (L.) Schweigg. et Koerte (Hohler Lerchensporn) im Wald Dubník bei Sereď Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot.  
Michalková V. 1968 Beitrag zur Kenntnis der Variabilität der Art Erysimum witmannii Zaw. Biologia (Bratislava)  
Michalková V. 1971 Príspevok k cytotaxonómii druhu Erysimum odoratum Ehrh.   Chromozómy boli počítané z klíčiacich semien. Herbárové doklady sa vzťahujú k rastlinám z analyzovaných populácií, nie k analyzovaným jedincom. (Michalková V. 2007, in litt.).
Mičieta K. 1978 Cytotaxonomický príspevok k flóre pohoria Javorníky   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE. Väčšina údajov bola neskôr uverejnená v prácach Mičieta (1980b, 1981, 1982).
Mičieta K. 1980a Rod Juncus L. na Slovensku   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Mičieta K. 1980b Počty chromozómov niektorých druhov rodu Juncus L. na Slovensku Biologia (Bratislava)  
Mičieta K. 1981 Zytotaxonomische Probleme einiger Pflanzensippen des Javorníky - Gebirges Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot. Údaje boli prvýkrát uvedené v rigoróznej práci Mičieta (1978).
Mičieta K. 1982 Zytotaxonomischer Beitrag zur Flora des Javorníky-Gebirges II Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot.  
Mičieta K. 1983a Contribution to the Chromosome Numbers of Some Species of the Genus Juncus L. in Slovakia Folia Geobot. Phytotax.  
Mičieta K. 1983b Karyotaxonomical Studies on the Juncus bufonius Aggregate in Slovakia Folia Geobot. Phytotax.  
Mičieta K. 1986 Karyological study of the Slovak flora XI Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot.  
Mičieta K. 1987 Juncus bulbosus L. in Slovakia Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot.  
Mičieta K. 1999 Juncus dudleyi Wieg. – nový druh flóry Slovenska Bull. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava  
Mičieta K. 2007 [New records in Acinos, Aremonia, Epipactis, Juncus, Ranunculus, Sparganium, Veronica, and Viola]    
Mičieta K. & Mucina L. 1983 A Numerical-Taxonomic Study of the Juncus bufonius Aggregate (Juncaceae) in Slovakia Pl. Syst. Evol.  
Mičieta K. & Zlinská J. 1991 Juncus subnodulosus Schrank na Slovensku Biológia (Bratislava)  
Miduno T. 1943 Karyotyp einiger Anemone-Pflanzen Jap. J. Genet.  
Migra V. 1978 Floristické pomery masívu Babej hory (Západné Beskydy)   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Migra V. 1982 Zytotaxonomische Probleme ausgewählter Taxa der Flora des Babia Hora - Bergmassivs (Gebirge Západné Beskydy) I Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot.  
Migra V. & Mičieta K. 1996 Salix myrtilloides L. na Slovensku. Bull. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava V originálnej práci nie je uvedené, kto zbieral materiál na analýzu.
Migra V. & Mičieta K. 1997 K výskytu Vignea chordorrhiza (Ehrh. ex L. fil.) na Slovensku Bull. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava  
Mihoková L. & Mikoláš V. 1994 A contribution to the karyology of Euphrasia tatrae Wettst. (Scrophulariaceae) Thaiszia - J. Bot., Košice V originálnej prácije na str. 78 uvedená mapa cytologicky analyzovaných populácií.
Mihoková L. & Mikoláš V. 1995 Príspevok k štúdiu ohrozeného druhu Pulsatilla patens (L.) Miller na východnom Slovensku    
Mikoláš V. 1991 Solanum scabrum Miller – lilek borůvkovitý, nový druh ve flóře Slovenska Biologia (Bratislava)  
Mikoláš V. 1995 Euphrasia slovaca (Yeo) Holub subsp. pseudomontana (Klášterský) Dostál v jihovýchodní části Slovenska Zborn. Vychodoslov. Muz. Košiciach, Prir. Vedy  
Mikoláš V. 1996 Sorbus dolomiticola Mikoláš, a new hybridogenous species of the genus Sorbus s. l. from eastern Slovakia Thaiszia - J. Bot., Košice  
Mikoláš V. 1997 Microrrhinum litorale (Bernh. ex Willd.) Speta, a new species in the flora of Slovakia and Czech Republic Thaiszia - J. Bot., Košice  
Mikoláš V. 2004 Sorbus amici-petri Mikoláš, a new hybridogenous species of the genus Sorbus s. l. from eastern Slovakia Thaiszia - J. Bot., Košice  
Mikoláš V. & Mihoková L. 1993 Synanthropic occurrence of Taraxacum bessarabicum in Košice, Eastern Slovakia Thaiszia - J. Bot., Košice Kresba i idiogram patria k druhu, nie ku konkrétnej lokalite. Počty chromozómov boli stanovené z klíčiacich semien.
Mikoláš V. & Mihoková L. 1995 Diploidi a polyploidi sekce Ruderalia Kirschner, Olgaard et Štěpánek rodu Taraxacum na Slovensku: příspěvek k jejich studiu   Analyzované jedince neboli dokladované herbárovými položkami.
Millionová H. 2000 Taxonomická studie vytrvalých druhů rodu Cyanus Mill. v České republice   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Millionová H. 2007 [New records in Cyanus]    
Moravcová L., Jarolímová V. & Zákravský P. 2001 Morphological differences and chromosome numbers in Puccinellia distans and P. limosa populations from Central Europe Preslia  
Mráz P. 2001 Chromosome numbers in selected species of Hieracium sect. Alpina (Asteraceae) from Central and Eastern Europe Folia Geobotanica V originálnej práci je uvedené, že "Permanent slides are stored in the Department of Experimental Botany and Genetics, Faculty of Sciences, P. J. Šafárik University, Košice".
Mráz P. 2003a Hieracium piliferum group (Asteraceae) in the West Carpathians Biologia (Bratislava)  
Mráz P. 2003b Mentor effects in the genus Hieracium s. str. (Compositae, Lactuceae) Folia Geobotanica  
Mráz P. 2005 Reports (4–11) Biologia (Bratislava)  
Mráz P. 2006 Reports (23-25) Biologia (Bratislava)  
Mráz P. 2007 [New records in Aster, Geum and Thlaspi]    
Mráz P. & Šingliarová B. 2005 Cytogeography of Pilosella officinarum (Asteraceae, Lactuceae) in the Western Carpathians   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Murín A. 1960 Substitution of cellophane for glass covers to facilitate preparation of permanent squashes and smears Stain Technology = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Murín A. 1962 Chromosome study in Allium strictum Schrad. Caryologia  
Murín A. 1964a Karyologisches Studium bei Kulturabarten der Weinrebe (Vitis vinifera L.) Biologia (Bratislava) V práci Májovský et al. (1987) je práca chybne citovaná ako Murín A. 1964: Chromosome study in Allium porum L. - Caryologia 17: 575-578. V originálnej práci, ako aj v práci Májovský et al. (1987) sa uvádza, že chromozómy boli počítané u 52 kultivarov. V skutočnosti to bolo u 51 kultivarov (kultivar "Burgunder blauer" je uvedený 2-krát). V originálnej práci nie je uvedená žiadna konkrétna lokalita, ani meno zberateľa. Uvedené je len že materiál pochádzal z "Botanische Garten und Forschungsinstitut für Weinbau und Kellerwirtschaft in Bratislava".
Murín A. 1964b Chromosome study in Allium porrum L. Caryologia  
Murín A. 1970 Príspevok ku klasifikácii typov chromozómov a ich označovaniu Acta Fac. Rerum. Nat. Univ. Comen., Bot. V práci nie je uvedené, kto zbieral materiál ani kto ho určoval.
Murín A. 1982 Cytotaxonomická štúdia rodu Polypodium L. na Slovensku Biologia (Bratislava)  
Murín A. 1986 Karyological study of the Slovak flora XVIII Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot. V práci Májovský et al. (1987) je číslo časopisu nesprávne citované ako VIII.
Murín A. 1990 Karyology of an endemic species Daphne arbuscula Čelak. Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot.  
Murín A. 1992 Karyological study of the Slovak flora XXIV Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot.  
Murín A. 1993 Karyologické štúdium okrasných rastlín flóry Slovenska Biológia (Bratislava) Chromozómy boli počítané z klíčiacich semien.
Murín A. 1997 Karyotaxonomy of some medicinal and aromatic plants Thaiszia - J. Bot., Košice V originálnej práci je poznámka: Karyological studies were performed with the seedling root tips. The seed from the Seed Companies or Botanical Garden, Faculty of Pharmacy, Comenius University, Bratislava were used.
Murín A. 2007 [New records in Allium, Artemisia, Astragalus, Ballota, Cardamine, Conringia, Cunninghamia, Fallopia, Ficaria, Galium, Potentilla, Sedum, and Veronica]    
Murín A. & Feráková V. 1981 Karyological study of Slovakian flora III Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot. V článku nie je uvedené, kto zbieral, určoval a počítal, ani kde sú uložené položky. V Májovský et al. (1987) je ročník časopisu citovaný nesprávne ako 38.
Murín A. & Feráková V. 1986 Karyological study of the Slovak flora VIII Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot.  
Murín A. & Feráková V. 1988a Karyological variability of the species Allium scorodoprasum L. Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot. Súčasťou článku je aj fotografia chromozómov ako diploidného tak aj triploidného cytotypu, bez uvedenia, ku ktorým lokalitám sa fotografie vzťahujú.
Murín A. & Feráková V. 1988b Some karyologically interesting taxa of the Slovakian flora, their research and protection   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Murín A. & Hindáková M. 1984 Karyotaxonómia druhu Crocus heuffelianus Herbert a C. scepusiensis (Rehm. et Wol.) Borb. na Slovensku   Publikované idiogramy sa viažu k údajom č. 5286 (Crocus heuffelianus Herb.) a 5290 (C. discolor G. Reuss) (cf. Májovský et al. 1991: 60). V originálnej práci nie je pri údajoch uvedené, kto konkrétne počítal chromozómy.
Murín A. & Májovský J. 1974 Neue und bemerkenswerte Arten der Flora der Slowakei VI. 8. Ruscus hypoglossum L. Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot.  
Murín A. & Májovský J. 1976 [Report] Taxon  
Murín A. & Májovský J. 1978 [Report] Taxon  
Murín A. & Májovský J. 1979 Karyological Study of slovakian flora I Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot. V článku nie je uvedené, kto určoval materiál ani kto počítal chromozómy.
Murín A. & Májovský J. 1982 Die Bedeutung der Polyploidie in der Entwicklung der in der Slowakei wachsenden Arten der Gattung Symphytum L Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot. Na str. 9 je publikovaná mapa cytotypov Symphytum angustifolium A. Kern. a S. tuberosum L.
Murín A. & Májovský J. 1983 Karyological study of Slovakian flora IV Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot.  
Murín A. & Májovský J. 1987 Karyological study of the Slovak flora XIX Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot.  
Murín A. & Májovský J. 1992 Karyological study of the Slovak flora XXV Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot.  
Murín A. & Neischlová E. 1973 Chromosomenzahlen einiger Taxa aus dem Verwandtschaftskreis von Genista tinctoria L. Biologia (Bratislava) V článku nie je uvedené meno zberateľa, určovateľa ani kto počítal chromozómy.
Murín A. & Paclová L. 1979 [Report] Taxon  
Murín A. & Paclová L. 1986 Karyological study of the Slovak flora IX Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot.  
Murín A. & Paclová L. 2002 Ranunculus altitatrensis - the tetraploid species from the complex of R. acris in the flora of the Vysoké Tatry Mts Biologia (Bratislava)  
Murín A. & Schwarzová T. 1979 Karyological study of slovakian flora II Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot. V článku nie je uvedené, kto pri jednotlivých údajoch počítal chromozómy.
Murín A. & Svobodová Z. 1992 Karyological study of the Slovak flora XXVI Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot.  
Murín A. & Záborský J. 1976 [Report] Taxon Chromozómy počítal pravdepodobne len Murín.
Murín A., Svobodová Z., Májovský J. & Feráková V. 1999 Chromosome numbers of some species of the Slovak flora Thaiszia - J. Bot., Košice  
Nordborg G. 1963 Studies in Sanguisorba officinalis L. Bot. Not. V práci nie je uvedené, kto zbieral materiál ani kde je uložený. Ako číslo dokladového materiálu je v zátvorke uvedené číslo, pod ktorým boli rastliny pestované v kultúre.
Nordborg G. 1967 The genus Sanguisorba section Poterium Opera Bot. V originálnej práci nie je uvedené, kto zbieral materiál (autor článku, ako píše na str. 9, na Slovensku nebol).
Novotná I. & Czapik R. 1971 Investigations on Some Hybrids from the Arabis hirsuta Complex Folia Geobot. Phytotax. V článku nie je uvedené, kto konkrétne materiál určoval a kto počítal chromozómy. Niektoré chromozómové počty boli neskôr uverejnené ešte raz v práci Czapik & Novotná (1972).
Olšavská K. 2006 Betula L. - Breza    
Ondrejová I. 1989 Rod Crepis L. na Slovensku - Druhy horských a vysokohorských polôh   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE. Väčšina údajov z diplomovej práce bola publikovaná v práci Májovský et al. (2000).
Oťaheľová H. & Banásová V. 1997 Population structure and reproduction of Stratiotes aloides in the Morava river floodplain (Slovakia) Biologia (Bratislava) V originálnej práci nie sú uvedení autori zberu, dátum zberu ani miesto uloženia dokladového materiálu.
Otzen D. 1962 Chromosome studies in the genus Scirpus L. section Schoenoplectus Benth. et Hook. in the Netherlands Acta Bot. Neerl. = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Paclová L. 1997 Ranunculus altitatrensis Paclová et Murín, nový taxón flóry Vysokých Tatier Štúdie o Tatranskom národnom parku  
Palková M. 1959 Príspevok k cytologickým pomerom flóry okolia Bratislavy   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE. Väčšina údajov bola neskôr publikovaná (19 údajov v práci Májovský et al. 1970a, 2 údaje in Májovský et al. 1970b, 1 údaj in Májovský et al. 1974a a 1 údaj in Májovský et al. 1978). V práci je uvedené, že materiál preurčoval dr. Michalko.
Pashuk K. T. 1987 Chromosome numbers in species of subalpine belt of Chernogora (Ukrainian Carpathians) Bot. Žurn. = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Paule J. 2007 [New record in Potentilla]    
Paun O., Greilhuber J., Temsch E. & Hörandl E. 2006 Patterns, sources and ecological implications of clonal diversity in apomictic Ranunculus carpaticola (Ranunculus auricomus complex, Ranunculaceae) Molecular Ecology  
Pavúk A. 1965 Analýza rodu Swida na Slovensku   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Pečinka A. 2001 Taxonomie a rozšíření zástupců rodu Koeleria Pers. (Poaceae) v České republice a na Slovensku [Taxonomy and chorology of the genus Koeleria Pers. (Poaceae) in the Czech Republic and Slovakia]   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Pečinka A., Suchánková A., Lysák M. A., Trávníček B. & Doležel J. 2006 Nuclear DNA Content Variation among Central European Koeleria Taxa Annals of Botany V originálnej práci sú mená dvoch autorov uvedené chybne ako "Ales Pecinka" a "Martin A. Lysak".
Peckert T., Chrtek J. jun. & Plačková I. 2005 Genetic variation in agamospermous populations of Hieracium echioides in southern Slovakia and northern Hungary (Danube Basin) Preslia  
Peniašteková M. 1974 Variabilita a rozšírenie druhov Galeopsis angustifolia (Ehrh.) Hoffm., G. ladanum L., G. segetum Necker a G. speciosa Mill. na území Slovenska   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE. Chromozómy boli počítané z klíčiacich semien; herbárový doklad k analyzovanej rastline neexistuje (Peniašteková & Goliašová 2007, in litt.).
Peniašteková M. 1983 Taxonomicko-chorologická charakteristika Biscutella laevigata na Slovensku   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Peniašteková M. 1987 Taxonomicko-chorologická charakteristika druhov z okruhu Biscutella laevigata v Československu Acta Bot. Slov., A Rok zberu a meno zberateľa dokladového materiálu uvedené na str. 72 až 77 sa nevzťahuje k roku a autorovi zberu materiálu určeného na cytologickú analýzu (Peniašteková 2004, in litt.)
Peniašteková M. 1993 29. Origanum L. - Pamajorán   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Peniašteková M. 1997 Veronica L. - Veronika    
Peniašteková M. & Fabianková K. 1974 Variabilita a rozšírenie druhov rodu Galeopsis L. na území Slovenska Zborn. Slov. Nár. Múz., Prír. Vedy /Chromozómy boli počítané z korienkov klíčiacich semien. Herbárové doklady k analyzovaným rastlinám neexistujú, v SAV existujú len doklady iných rastlín z analyzovaných populácií. (Peniašteková & Goliašová 2007, in litt.)/
Peniašteková M. & Feráková V. 1993 Veronica peregrina L. – neoindigenofyt flóry Slovenska Biologia (Bratislava)  
Peniašteková M. & Zlinská J. 1995 Veronica filiformis Sm. in Slovakia - notes on distribution, ecology and phytocoenology Biologia (Bratislava)  
Perný M. 2007 [New records in Phleum]    
Perný M. & Šípošová H. 2006 Report (26) Biologia (Bratislava)  
Perný M., Mártonfi P. & Kolarčik V. 2007 [New records in Phleum]    
Petrova A. 1995 Reports (415-434) Flora Mediterranea = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Píšťanský J. & Mičieta K. 2000 Príspevok ku karyogeografickému štúdiu Pilosella officinarum agg. na Slovensku Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot. V článku nie je uvedené, kto počítal chromozómy. /Podľa Mičietu 2001, in litt. treba počítajúcich citovať ako "J. Píšťanský et K. Mičieta"./
Planderová E. 2007 [New records in Clematis]    
Pogan E. at al. 1982 Further studies in chromosome numbers of Polish Angiosperms. 14 Acta Biol. Cracov., Ser. Bot. = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Pogan E., Wcisło H., Jankun A. et al. 1980 Futher studies in chromosome numbers of Polish Angiosperms. Part XIII Acta Bot. Cracov., Bot. = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Pólya L. 1949 Chromosome numbers of some Hungarian plants Acta Geobot. Hung. = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Pridgeon A. M., Bateman R. M., Cox A. V., Hapeman J. R. & Chase M. W. 1997 Phylogenetics of subtribe Orchidinae (Orchidoideae, Orchidaceae) based on nuclear ITS sequences. 1. Infrageneric relationships and polyphyly of Orchis sensu stricto Lindleyana = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Příhoda P. 1972 Taxonomicko-chorologická charakteristika poddruhov druhu Biscutella laevigata L. na Slovensku   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE. Väčšina údajov bola publikovaná v práci Peniašteková (1987).
Příhoda P. 2007 [New records in Biscutella]    
Rafiński J. N. & Passakas T. 1976 Chromosomal differentiation within Crocus vernus agg. (Iridaceae) in the Carpathians Mts Pl. Syst. Evol.  
Richards A. J. 1969 [Report] Taxon  
Richards A. J. 1970 Observations on Taraxacum sect. Erythrosperma Dt. em. Lindb. fil. in Slovakia Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot.  
Robb L. & Ladiges P. Y. 1981 Morphological forms and polyploidy in Triglochin procera agg. in Victoria Austral. J. Bot. = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Rosenthal Ch. 1936 Chromosomenstudien an Pulsatilla Jahrb. Wiss. Bot.  
Rotreklová O. 2004 Hieracium bauhini group in Central Europe: chromosome numbers and breeding systems Preslia  
Rotreklová O. 2007 [New record in Eleocharis]    
Rotreklová O., Krahulcová A., Mráz P., Mrázová V., Mártonfiová L., Peckert T. & Šingliarová B. 2005 Chromosome numbers and breeding systems of some European species of Hieracium subgen. Pilosella Preslia  
Rotreklová O., Krahulcová A., Vaňková D., Peckert T. & Mráz P. 2002 Chromosome numbers and breeding systems in some species of Hieracium subgen. Pilosella from Central Europe Preslia  
Rozmus M. 1964 Badania cytogenetyczne nad biotypami Anthoxanthum alpinum L. et L. z dodatkowymi chromosomami. - Cytogenetical studies in biotypes of Anthoxanthum alpinum with accessory chromosomes Acta Biol. Cracov. Ser. Botanica V práci nie je uvedené, kto materiál zbieral a kde sú herbárové doklady uložené, kto počítal chromozómy a ani či lokality ležia na poľskej alebo slovenskej strane pohoria. Súčasťou originálnej práce sú aj kresby a fotografie chromozómov, nie je však uvedené k akej konkrétnej analýze sa vzťahujú.
Rybnická M. 1968 Cytotaxonomické štúdium druhu Festuca pseudovina Hack. z ôsmich lokalít územia Slovenska   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Šályová A. 1991 Príspevok k poznaniu flóry Vlárskeho údolia (severovýchodná časť Bielych Karpát)   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE. Počet chromozómov bol zisťovaný na klíčiacich semenách. Lokality sú upresnené na str. 15-16.
Šályová A. 2007 [New records in Allium, Euphorbia, Luzula, Papaver, Ranunculus, and Tragopogon]    
Schuhwerk F. & Lippert W. 1999 Chromosomenzahlen von Hieracium (Compositae, Lactuceae) Teil 3 Sendtnera  
Schwarzová T. 1968 Beitrag zur Lösung taxonomischer Probleme der Festuca vaginata W. K. und Festuca psammophilla Hack Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot. Na zadnej strane časopisu je uvedené, že číslo bolo "vytlačené v apríli 1968", vpredu a v záhlaví článkov však figuruje rok 1967, ktorý ako rok vydania cituje aj Májovský et al. (1987).
Schwarzová T. 1978 [Report] Taxon  
Schwarzová T. 1980 [Report] Taxon  
Schwarzová T. 1986 Chromosome numbers of some species of the genus Chenopodium L. from localities in Czechoslovakia Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot.  
Schwarzová T. 1993 Beitrag zur Karyotaxonomie und Evolution mancher Arten der Gattung Chenopodium L. (Sektion Botryoides und Ambrina) Biologia (Bratislava)  
Schwarzová T. 2000 Poznámky k nomenklatúre a počtom chromozómov Chenopodium foliosum Asch. Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot.  
Schwarzová T. 2007 [New record in Chenopodium]    
Schwarzová T. & Májovský J. 1980 Chenopodium giganteum D. Don, nový adventívny druh flóry Slovenska Biologia (Bratislava)  
Sedláková B. 1981 Problematické taxóny vyšších rastlín fytogeografického okresu Devínska Kobyla   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE. Chromozómové počty uvádzané v originálnej práci sú publikované aj v práci Feráková et al. (1997).
Sedláková B. 2007 [New record in Glechoma]    
Šimková Ľ. 2003 Cievnaté rastliny vrchu Ráztoky v Oravskej vrchovine (Západné Karpaty)   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE. Časť dokladového materiálu je uložená v herbári SLO, časť v súkromnej zbierke autorky.
Šimková Ľ. 2007 [New records in Carum, Chelidonium, Epilobium, Lathyrus, Linaria, Lychnis, Picris, Primula, Scorzoneroides, Sonchus, Vicia, and Viola]    
Šípošová H. 1986 Taxonomicko-chorologické štúdium druhov Galium austriacum Jacq. a Galium anisophyllon Vill. na Slovensku   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Šípošová H. 1987 Taxonomicko-chorologické štúdium Galium pumilum Murray s. l. na Slovensku Acta Bot. Slov., A Údaje sú prevzaté z kandidátskej dizertačnej práce Šípošová (1986). /Chromozómy boli počítané z klíčiacich semien. Herbárové doklady k analyzovaným vzorkám (okrem údaja č. 5803) neexistujú, v SAV sa však nachádzajú doklady k prevažnej väčšine populácií, z ktorých pochádzali analyzované rastliny (Šípošová 2007, in litt.)./
Šípošová H. & Eliáš P. sen. 2002 Rapistrum Crantz - Repča   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Šípošová H., Kubát K. & Bernátová D. 2002 Papaver L. - Mak   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Skalický V. 1988 12. Aconitum L. - oměj   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Skalińska M. 1950 Studies in chromosome numbers of Polish Angiosperms Acta Soc. Bot. Poloniae V práci nie je uvedené, kto zbieral materiál ani kde sú dokladové exempláre uložené.
Skalińska M. 1966 Badania cyto-taksonomiczne nad rodzajem Crocus L. Cytotaxonomical studies in the genus Crocus L. Acta Biol. Cracov., Ser. Bot.  
Skalińska M. et al. 1964 Additions to chromosome numbers of Polish Angiosperms (Fifth contribution) Acta Soc. Bot. Poloniae  
Skalińska M., Banach-Pogan E., Wcisło H. et al. 1957 Further studies in chromosome numbers of Polish Angiosperms Acta Soc. Bot. Poloniae  
Skalińska M., Czapik R., Piotrowicz M. et al. 1959 Further studies in chromosome numbers of Polish Angiosperms (Dicotyledons) Acta Soc. Bot. Poloniae  
Skalińska M., Piotrowicz M., Sokołowska-Kulczycka et al. 1961 Further additions to chromosome numbers of Polish Angiosperms Acta Soc. Bot. Poloniae  
Skalińska M., Pogan E. et al. 1966 Dalsze badania nad kariologią flory polskiej Cz. VI. - Futher studies in chromosome numbers of Polish Angiosperm. Sixth contribution Acta Biol. Cracov., Ser. Bot.  
Šmarda P. & Kočí K. 2003 Chromosome number variability in central european members of the Festuca ovina and F. pallens groups (sect. Festuca) Folia Geobotanica V práci nie je uvedené, kto určoval materiál, ani kto počítal chromozómy.
Šmarda P. & Kočí K. 2005 Festuca alpina, a new species to the flora of Slovakia Biologia (Bratislava)  
Šmarda P., Müller J., Vrána J. & Kočí K. 2005 Ploidy level variability of some Central European fescues (Festuca subg. Festuca, Poaceae) Biologia (Bratislava) V originálnej práci sú citované aj údaje (označené sú "*"), u ktorých sa prietokovou cytometriou len overoval už prv zistený počet chromozómov publikovaný v práci Šmarda & Kočí (2003). Tie údaje sú v databáze uvedené len pri práci Šmarda & Kočí (2003).
Šmarda P., Šmerda J., Knoll A., Bureš P. & Danihelka J. 2007 Revision of Central European taxa of Festuca ser. Psammophilae Pawlus: morphometrical, karyological and AFLP analysis Pl. Syst. Evol. V originálnej práci nie je uvedené, kto a kedy zbieral materiál, ani kto stanovoval ploidnú úroveň.
Smith S. G. & Kukkonen I. 1999 A new lectotype for Scirpus maritimus (Cyperaceae) Taxon = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Španiel S. 2006 Karyologické a morfometrické štúdium Centaurea stoebe s. l. na Slovensku   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE. V diplomovej práci je uvedená aj mapa rozšírenia cytotypov a fotografie chromozómov.
Španiel S. 2007 [New records in Centaurea]    
Starlinger F. 2003 Karyosystematik und Verbreitung der Sippen des Polyploidkomplexes Molinia caerulea agg. (Poaceae)   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Starlinger F. 2007 [New record in Molinia]    
Štěpánek J. 1982 Die Chromosomenzahlen von tschechoslowakischen Arten der Gattung Knautia L. (Dipsacaceae) Folia Geobot. Phytotax.  
Štěpánek J. 1983 Eine neue Art der Gattung Knautia (Dipsacaceae) aus Westkarpaten Preslia  
Štěpánek J. 1988 Biosystematická studie farmakologicky významného komplexu Mentha aquatica - spicata v Československu   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Štěpánek J. 1993 Mentha L. - Mäta   V originálnej práci nie je uvedené, kto zbieral meteriál, ani kde sú doklady uložené. Flóra Slovenska V/1 vyšla v dotlači ešte v roku 1995.
Štěpánková J. 1993a Ploidy variation in the group of Myosotis palustris and M. laxa in the Czech Republic and Slovakia Folia Geobot. Phytotax. V originálnej práci je poznámka, že "counts were generally made in three different root tips from each individual and three (rarely up to five) plants from each population studied".
Štěpánková J. 1993b Remarks on the karyogeography of Myosotis alpestris in Europe Preslia  
Štěpánková J. 1996 Karyological variation in the group of Myosotis alpestris (Boraginaceae) Folia Geobot. Phytotax.  
Stepanov N. V. 1994 Chromosome numbers in some nemoral species of the West Sayan (Krasnoyarsk region) Botanicheskij Zhurnal = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Stoeva M. & Štěpánková J. 1989 Issledovanie simpatricheskikh vidov gruppy Carex flava i ikh gibridov v Nizkich Tatrakh Slovakii   V originálnej práci nie je uvedené kto zbieral materiál a kto počítal chromozómy.
Stoeva M. P. & Kozuharov S. I. 1978 [Report] Taxon  
Stoeva M. P. & Štěpánková J. 1990 Variation patterns within the Carex flava agg. in Bulgaria and Czechoslovakia Preslia V originálnej práci nie je uvedené kto zbieral materiál a kto počítal chromozómy.
Štorchová H., Chrtek J. jr., Bartish I. V., Tetera M., Kirschner J. & Štěpánek J. 2002 Genetic variation in agamospermous taxa of Hieracium sect. Alpina (Compositae) in the Tatry Mts. (Slovakia) Pl. Syst. Evol. V článku nie je uvedené, kto a kedy zbieral a určoval materiál, ani kto počítal chromozómy. /V databáze sú tieto údaje doplnené podľa Chrtek jun. 2004, in litt./
Strandhede S.-O. 1966 Morphologic variation and taxonomy in European Eleocharis, subser. Palustres Opera Bot. Ako kultivačné číslo je v zátvorke uvedené pracovné označenie analyzovaných rastlín.
Striegel M. M. & Paule J. 2007 [New records in Potentilla]    
Suda J. 2007 [New records in Empetrum]    
Šusteková S. 1997 Taxonomicko-chorologické spracovanie druhov rodu Rhodax Spach na území Slovenska   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE. Chromozómy boli počítané z klíčiacich semien.
Šusteková S. 2007 [New records in Helianthemum]    
Sýkorová M. 1974 Diploidné a tetraploidné populácie komplexu Galium mollugo L. s. l. na Slovensku   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Sýkorová M. 2007 [New records in Galium]    
Szeląg Z. 2006 Hieracium vierhapperi (Asteraceae) a new species to the Carpathians, with some remarks on its origin Bioloia (Bratislava)  
Teppner H. 1971 Cytosystematik, bimodale Chromosomensätze und permanente Anorthoploidie bei Onosma (Boraginaceae) Oesterr. Bot. Z.  
Teppner H. 1974 Waldsteinia ternata (Rosaceae) und ihre Vorkommen in den südöstlichen Alpen Phyton (Horn)  
Thomková M. 1972 Taxonomicko-chorologická charakteristika rodu Galeopsis L. (podrod Ladanum (Gilib.) Reich.) na Slovensku   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE. Chromozómy boli počítané z klíčiacich semien; herbárový doklad k analyzovanej rastline neexistuje, existuje len doklad k analyzovanej populácii (Peniašteková & Goliašová 2007, in litt.).
Tischler G. 1950 Die Chromosomenzahlen der Gefäß-pflanzen Mitteleuropas   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Tissot-Daguette M. 1979 Contribution à l´éstude cytotaxonomique de quelques espèces circumméditerranéennes du genre Onosma L. (Boraginaceae)   Údaje sú citované len zo sekundárneho zdroja (sec. Vouillamoz 2001).
Trávníček B. 1997 16. Pseudolysimachion (W. D. J. Koch) Opiz - Veronikovec    
Trávníček B. 1998 Notes on the taxonomy of Pseudolysimachion sect. Pseudolysimachion (Scrophulariaceae) in Europe. I. P. incanum and P. spicatum Preslia V práci sa nachádzajú duplicitné údaje, ktoré boli prvý-krát publikované v práci Trávníček (1997).
Trávníček B., Lysák M. A., Číhalíková J. & Doležel J. 2004 Karyo-taxonomic study of the genus Pseudolysimachion (Scrophulariaceae) in the Czech Republic and Slovakia Folia Geobotanica Na mapách je znázornené geografické rozšírenie karyologicky a prietokovou cytometriou analyzovaného materiálu.
Trela-Sawicka Z. 1970 Chromosome numbers of five species of Thymus L. from Slovakia Acta Biol. Cracov., Ser. Bot. Súradnice sa v mnohých prípadoch vôbec nezhodujú s lokalitami. V práci nie je priamo uvedené, kto zbieral a určoval materiál. Májovský et al. (1974a, 1987) uvádzajú ako zberateľa a určovateľa materiálu len autorku Trela-Sawicka Z., v práci Trela-Sawicka (1970) je však v poďakovaní uvedené "My special thanks are also due to Doc. Dr. J. Majovsky and Doc. Dr. A. Murin...for their valuable assistance in collecting the plant material as well as for putting at my disposal the laboratory equipment and the herbarium."
Turisová I. & Uhríková A. 2007 [New records in Crepis]    
Uhríková A. 1970a Cytologické vyhodnotenie taxónu Homogyne alpina Cass Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot.  
Uhríková A. 1970b Contribution to the cytology of the taxa Hieracium aurantiacum L. and Hieracium bauhinii Bess Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot.  
Uhríková A. 1975 Príspevok ku karyológii niektorých druhov rodu Hieracium L. a Pilosella Hill.   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Uhríková A. 1987 Karyological study of the Slovak flora XXII Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot.  
Uhríková A. 2007 [New records in Astragalus, Caltha, Cerastium, Dactylorhiza, Gagea, Genista, Geum, Knautia, Linaria, Lithospermum, Oryzopsis, Poa, Polygala, Sanguisorba, Scrophularia, Sorbus, and Vulpia]    
Uhríková A. & Bernátová D. 2000 Karyologické štúdium slovenskej flóry XXXII Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot.  
Uhríková A. & Dúbravcová Z. 1997 The chromosome numbers of some selected plant species of flora in Slovakia Oecologia Montana V článku nie je uvedené, kde je uložený dokladový materiál, ani kto určoval rastliny.
Uhríková A. & Dúbravcová Z. 2000 Karyologické štúdium slovenskej flóry XXXI Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot.  
Uhríková A. & Feráková V. 1977 [Report] Taxon  
Uhríková A. & Feráková V. 1978 [Report] Taxon  
Uhríková A. & Feráková V. 1980 [Report] Taxon V práci Májovský et al. (1987) práci Májovský et al. (1987)práci Májovský et al. (1987)ráci Májovský et al. (1987)áci Májovský et al. (1987)ci Májovský et al. (1987)ci Májovský et al. (1987)i Májovský et al. (1987) Májovský et al. (1987)Májovský et al. (1987)Májovský et al. (1987)|231 sú strany chybne citované ako "276-277".
Uhríková A. & Králik E. 1980 [Report] Taxon  
Uhríková A. & Králik E. 2000 Karyologické štúdium slovenskej flóry XXIX Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot.  
Uhríková A. & Májovský J. 1977 [Report] Taxon  
Uhríková A. & Májovský J. 1978 [Report] Taxon  
Uhríková A. & Májovský J. 1980 [Report] Taxon  
Uhríková A. & Májovský J. 1983 [Report] Taxon  
Uhríková A. & Paclová L. 1978 [Report] Taxon  
Uhríková A. & Paclová L. 1986 Karyological study of the Slovakian flora XIV Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot.  
Uhríková A. & Pitoniak P. 1980 [Report] Taxon  
Uhríková A. & Plocek A. 1978 [Report] Taxon  
Uhríková A. & Schwarzová T. 1976 [Report] Taxon Nie je uvedené, kto počítal chromozómy.
Uhríková A. & Schwarzová T. 1977 [Report] Taxon  
Uhríková A. & Schwarzová T. 1978 [Report] Taxon Nie je uvedené, kto počítal chromozómy.
Uhríková A. & Schwarzová T. 1980 [Report] Taxon  
Uhríková A. & Váchová M. 2007 [New record in Platanthera]    
Uhríková A. & Záborský J. 1976 [Report] Taxon Nie je uvedené, kto počítal chromozómy.
Uhríková A. & Záborský J. 1980 [Report] Taxon  
Uhríková A., Dúbravcová Z., Králik E. & Paclová L. 1983a [Report] Taxon  
Uhríková A., Feráková V. & Schwarzová T. 1983b [Report] Taxon  
Uhríková A., Feráková V. & Schwarzová T. 1985 Karyologisches Studium der slowakischen Flora VI Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot. V článku nie je uvedené kto určoval materiál, ani kto počítal chromozómy.
Uhríková A., Májovský J. & Schwarzová T. 1986 Karyological study of the Slovakian flora XV Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot. V článku nie je uvedené kto zbieral, kto určoval materiál, ani kto počítal chromozómy. V Májovský et al. (1987) je literatúra uvedená s chybným číslom článku "XXII" aj ročníkom "34".
Uhríková A., Paclová L. & Dúbravcová Z. 1980 [Report] Taxon  
Urbańska K. 1959 Cytologia Antennaria carpatica i A. dioica. - Cytology of Antennaria carpatica and A. dioica Acta Biol. Cracov., Ser. Bot. Lokality sú uverejnené iba formou mapy, presné lokality boli uverejnené neskôr, v práci Urbańska-Worytkiewicz (1963); v originálnej práci sú publikované aj fotky a kresby chromozómov, ibaže nie je uvedené, ku ktorej lokalite sa vzťahujú.
Urbańska-Worytkiewicz K. 1963 Badania embriologiczne nad rodzajem Antennaria Gaertn. II. Rozwój pyłku A. carpatica (Wahlb.) Bl. et Fing. - Embryological investigations in Antennaria Gaertn. II. Development of the pollen of A. carpatica (Wahlb.) Bl. et Fing Acta Biol. Cracov., Ser. Bot. Lokality publikované v originálnej práci sú rovnaké ako v práci Urbańska (1959), kde však lokality neboli uvedené slovne, ale len vyznačené na mape. Zatiaľ čo v práci Urbańska (1959) bol na materiáli z lokalít počítaný diploidný počet, v práci Urbańska-Worytkiewicz (1963) je uvedený haploidný počet. Zistený podiel uni-, bi-, tri a tetravalentov v PMCs skúmaného materiálu bol: 28II, 22II+3IV; 4I+19II+2IV+1VI; I+II+III; I+II+IV; I+II+V; I+II+VI; I+II+VII; I+II+VIII. Uvedené pomery sú udané pre všetky lokality spolu. Taktiež u publikovaných obrázkoch a fotkách nie je uvedené, ku ktorej konkrétnej lokalite sa vzťahujú.
Urfus T. & Vít P. 2007 [New record in Fallopia]    
Vaarama A. & Hiirsalmi H. 1967 Chromosome studies on some Old world species of the genus Scrophularia Hereditas (Lund)  
Váchová M. 1970a Probleme und Bestimmung der Chromosomenzahlen bei den drei Grundarten der Gattung Prunella auf dem Gebiet der Slowakei Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot.  
Váchová M. 1970b Numerical and Morphological data on Some Species and Subspecies from Slovak Localities, of Not Yet Available Chromosome Numbers Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot. Všetky 3 údaje z tejto práce boli opublikované (chybne ako "hoc loco") aj v článku Májovský et al. (1970b).
Váchová M. 1980 [Report] Taxon  
Váchová M. 1987 Karyological study of the Slovak flora XXI Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot.  
Váchová M. 2007 [New records in Androsace, Asperula, Neotinea, Scilla, and Veronica]    
Váchová M. & Chmelař J. 1976 [Report] Taxon V reporte nie je uvedený zberateľ, ani kto počital a určoval, ale pravdepodobne Chmelař zbieral a určoval a Váchová počítala.
Váchová M. & Chmelař J. 1977 [Report] Taxon  
Váchová M. & Feráková V. 1977 [Report] Taxon  
Váchová M. & Feráková V. 1978 [Report] Taxon  
Váchová M. & Feráková V. 1980 [Report] Taxon Približne polovica údajov je totožných s údajmi v práci Váchová & Feráková (1978).
Váchová M. & Feráková V. 1986 Karyological study of the Slovak flora XII Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot.  
Váchová M. & Lhotská M. 1978 [Report] Taxon  
Váchová M. & Lhotská M. 1980 [Report] Taxon  
Váchová M. & Májovský J. 1976 [Report] Taxon  
Váchová M. & Májovský J. 1977 [Report] Taxon  
Váchová M. & Májovský J. 1978 [Report] Taxon  
Váchová M. & Májovský J. 1980 [Report] Taxon Počítala pravdepodobne iba Váchová.
Váchová M. & Paclová L. 1976 [Report] Taxon  
Váchová M. & Paclová L. 1978 [Report] Taxon  
Váchová M. & Paclová L. 1980 [Report] Taxon  
Váchová M. & Schwarzová T. 1977 [Report] Taxon  
Váchová M. & Schwarzová T. 1978 [Report] Taxon  
Váchová M. & Schwarzová T. 1980 [Report] Taxon  
Váchová M. & Záborský J. 1976 [Report] Taxon  
Váchová M. & Záborský J. 1980 [Report] Taxon  
Valachovič M. & Kochjarová J. 2000 Cochlearia pyrenaica – nový druh v Západných Karpatoch Preslia  
Vašut R. J. 2007 [New records in Taraxacum]    
Větvička V. 1992 Rosa L. - Ruža   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Větvička V. 1995 Rosa L. - růže   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Vida G. 1966 Cytology of Polystichum in Hungary Bot. Közlem. Nie je uvedené, kto zbieral materiál.
Votavová E. 1981 Potentilla recta L. s. l. na Slovensku   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE. Táto kandidátska práca nebola nikdy obhajovaná (Kocianová 2005, in litt.)
Vouillamoz J. 2001 Approches cytotaxonomique et moléculaire de la phylogéographie des taxons du genre Onosma (Boraginaceae) en Suisse et dans les pays limitrophes   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Walters S. M. 1968 Chromosome numbers of European species of Potentilla L. Grex Aureae Wolf Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot. Na zadnej strane prebalu časopisu je uvedené, že číslo bolo "vytlačené v apríli 1968"; na titulne strane časopisu a v záhlaví článkov však figuruje rok 1967, ktorý ako rok vydania cituje aj Májovský et al. (1987).
Weiss H., Dobeš Ch., Schneeweiss G. M. & Greimler J. 2002 Occurence of tetraploid and hexaploid cytotypes between and within populations in Dianthus sect. Plumaria (Caryophyllaceae) New Phytol. V článku nie je uvedené, kto a kedy zbieral a určoval materiál, ani kto počítal chromozómy.
Wolkinger F. 1968 Chromosomenverhältnisse bei Pulmonaria obscura und mollissima aus der Tschechoslowakei Phyton (Horn)  
Woodland D. W., Bassett I. J., Crompton C. & Forget S. 1982 Biosystematics of the perennial North American taxa of Urtica. I. Chromosome number, hybridization and palynology Syst. Bot. = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Yano O. & Hoshino T. 2005 Molecular phylogeny and chromosomal evolution of Japanese Schoenoplectus (Cyperaceae), based on ITS and ETS 1f sequences Acta Phytotax. Geobot. = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Zaborowska D. 1969 Autosomal polymorphism in Rumex thyrsiflorus Acta Soc. Bot. Poloniae  
Záborský J. 1971 Trifolium diffusum Ehrh., neue Art der Flora der Slowakei und Bemerkungen zu deren Karyologie Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot.  
Záborský J. 1977 [Report] Taxon  
Záborský J. 1978 [Report] Taxon  
Zahn K. H. 1930 Hieracium   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Zahradníková K. 1984 Sapindales - Mydlovníkotvaré   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Zajacová V. 1961 Lotus corniculatus L. - so zvláštnym zameraním na okolie Bratislavy   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Zajacová V. 1963 Lotus corniculatus L. na Devínskej Kobyle Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot. V tabuľke s počtami chromozómov sú riadky v stĺpcoch č. 2, 3 a 4 (lokalita, rok zberu a počet chromozómov) posunuté o jeden hore - správne pozri text na str. 394. V práci Májovský et al. (1987) je článok citovaný s nemeckým prekladom nadpisu, rok vyjdenia článku je uvedený chybne ako "1962" a strany ako "388-421". Chromozómy boli počítané z klíčiacich semien.
Zeidler M. 1999 Genetic variability among populations of Allium carinatum subsp. carinatum Thaiszia - J. Bot., Košice  
Zelený V. 1965 Příspěvek k cytotaxonomii Leucanthemum rotundifolium (W. et K.) DC. Preslia  
Zelený V. 1970 Taxonomisch-chorologische Studie über die Art Leucanthemum rotundifolium (W. K.) DC. Folia Geobot. Phytotax.  
Zelený V. 1975 Počty chromosomů československých druhů rodu Senecio L. sekce jacobaea (Thunb.) Dumort Sborník Vysoké školy zemědělské v Praze - Fak. agronomická, řada A  
Zelený V. 1982 Kopretina bílá (Leucanthemum vulgare Lam.) v Československu Stud. Českoslov. Akad. Ved Opisy lokalít sú v originálnej práci na str. 17-24.
Žertová A. 1960 Nové plemeno Lotus corniculatus L. z přírodní reservace "Kováčovské kopce" Ochr. Přír. (Prague)  
Žertová A. 1961a Hodnota a význam taxonu s hlediska morfologického a ekologického u rodu Lotus L. v ČSSR. I + II. časť   = PRÁCA BEZ EXCERPOVANÝCH ORIGINÁLNYCH CHROMOZÓMOVÝCH POČTOV. PRÁCA JE VŠAK CITOVANÁ NA INOM MIESTE V DATABÁZE.
Žertová A. 1961b Taxonomische Studie über Lotus corniculatus L. subsp. slovacus Žertová Sborn. Nár. Mus. v Praze, Řada B, Přír. Vědy  
Žertová A. 1963 Příspěvek k cytologii druhu Vicia incana Goüan Biologia (Bratislava)  
Zésiger F. 1961 Recherches cytotaxonomiques sur les Joubarbes (genres Sempervivum L. et Jovibarba Opiz) Ber. Schweiz. Bot. Ges.  
[In Anonymous] 1963 Plantae Čechoslovacae exsiccatae. Centuria II., No. 101-200 Sborn. Nár. Mus. v Praze, Řada B, Přír. Vědy