Karyologická databáza
papraďorastov a semenných rastlín
Slovenska

slovensky     english

Potentilla arenaria, Slovenský kras, Jasov.
Foto: P. Mráz. Hieracium nigritum, Nízke Tatry, Kumštové sedlo.
Foto: P. Mráz, publikované v Preslii 76: 129, 2004
(s láskavým povolením redakcie). Tragopogon orientalis, Podunajská nížina, Šúr.
Kresba: S. Garajová, in dipl. práca (msc.) 1959, tab. 9, obr. 3.

Autori databázy

Karol Marhold1,
Pavol Mártonfi2, Pavol Mereďa jun.1,, Patrik Mráz1,2,,
Iva Hodálová1, Martin Kolník1, Jaromír Kučera1,
Judita Lihová1, Viera Mrázová, Marián Perný1, Ivan Valko

1Botanický ústav SAV, Bratislava; 2Ústav biologických a ekologických vied, Katedra botaniky PF UPJŠ, Košice;

Autori softvéru: Ivan Valko, Andrej Bachorec, Viera Mrázová
Mapové podklady: Ján Ripka

Manažment databázy

Pavol Mereďa jun.

Finančná podpora: projekt APVV-51-006002
Vytvorené v spolupráci s Katedrou botaniky PriF UK, Bratislava (Karol Mičieta, Jozef Dušička)

Verzia 1.0 (Posledná aktualizácia: )
Počet návštev: 6962